הודעה על החלטה בעניין חלוקה לאזורים בתחום הרשות המקומית וקביעת שיעור היטל השבחה בתכנית פינוי ובינוי


הודעה על כוונה לקבל החלטה לפי חוק התכנון והבניה 12.1.2022

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 3א(ג) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן – החוק), כי בכוונת מועצת העיר קריית אונו לקבל החלטה לפי סעיף 3א(ב) לתוספת השלישית לחוק, לחלוקת השטח שבתחומה לאזורים שגבולותיהם ייקבעו בהחלטה ולקבוע בהם שיעור היטל השבחה, לעניין תוכניות פינוי ובינוי.


פרסום אודות הסדר מותנה מיום 18.10.2018 תיק מס' 1-2018 

פרסום אודות הסדר מותנה מיום 7.2.2016 תיק מס' 2-2016 

פרסום אודות הסדר מותנה מיום 7.2.2016 תיק מס' 1-2016