הצהרה והתחייבות לצרכי רישום /העברה/ביטול רישום בתי ספר

 
פרטים אישיים

(להלן הקטין)

בעיר קריית אונו.

 

 
 
הצהרה

 
 
התחייבות
הנני מצהיר ומתחייב כי: * שדה חובה

להלן – (האחראי הנוסף).

להלן האחראי הנוסף

 
  1. הנני מצהיר, כי המידע המפורט בכתב ההצהרה והתחייבות זה נכון. ידוע לי , כי אם יימצא שהמידע שנמסר איננו אמת , רשאית העירייה לבטל / לשנות את הרישום/ ביטול הרישום / העברה.
  2. הנני מתחייב להודיע למחלקת החינוך ולמוסד החינוכי על כל שינוי במידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זה לאלתר. אם יימצא שהמידע לא עודכן תוך 14 ימים מיום השינוי , רשאית העיריה לבטל /לשנות את הרישום / ביטול הרישום/ההעברה .
אני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. (חובה להחתים גם הורה שני)
 
 

 

Browser not supported

Browser not supported