עבור הגשת בקשה להיתר יש להעלות קבצים לדרישות הסף.
ללא דרישות אלה לא ניתן לשלוח את הבקשה לפתיחת בקשה להיתר.
המערכת לא מאפשרת לשמור את הבקשה ולחזור לאחר מכן.
להלן קבצים שהם חובה לפתיחת תיק:
• תכנית לבדיקה DWF
מדידה DWF, PDF, DWG

חתימה בעל הנכס- גרמושקה מלאה. 

(בתוספת בניה- שבעל הנכס הינו ההסתדרות ניתן במקום חתימת בעל הנכס להגיש אישור זכויות עדכני לשנה.)
 

תיק שלא יעמוד בתנאי סף המפורטים לעיל יצטרך להיות מוגש מחדש!

 

 

1
פרטים כללים
2
בעלי עניין
3
קבצים:

 

מהות הבקשה

בעלי עניין- מבקש/מייצג

 

 

 

 

בעלי עניין - עורך הבקשה