פניות בנושא הודעות קנס ניתן להגיש בכתב בלבד (לא בעל פה), למשרדי המחלקה לפיקוח וחניה בלבד, בהתאם להוראות המצוינות על גבי הדו"ח.(באחריות התושב לשמור אסמכתאות למסירת הודעות בכל נושא)

בקשות לביטול ובקשות להישפט:
בקשות לביטול דוח יש להגיש בכתב עד 30 יום מהמועד בו הומצאה ההודעה לתשלום הקנס בדואר רשום, ואילו בקשה להישפט יש להגיש תוך 90 יום ממועד זה. על הפנייה לכלול:

  • פרטים מלאים של המבקש (שם, מס' זהות כתובת וטלפון).
  • מס' הדוח ומס' הרכב.
  • אסמכתאות לתמיכה בבקשה, במידה ויש.

ערעור על דוחות:
ניתן לערער על דוחות חניה באמצעות שליחת מכתב או הגעה למשרדי מחלקת חניה ואכיפה.
פעולות אכיפה לגביית חובות חניה:
דו"חות חניה אשר סכומי הקנס הקבועים בהם אינם משולמים במועדם (90 יום מתאריך משלוח הודעת הקנס בדואר רשום) מועברים להליכי אכיפת גבייה לחברות חיצוניות לרשות המקומית.

לתשומת לב: פעולות האכיפה בהן נוקטת עיריית קרית אונו – עוצרות את מרוץ ההתיישנות.

לעילות לביטול דוח - הקליקו כאן