תצהיר חריגות בנייה/השבחה

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן
 
מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

1.

                                                                                                          קריית אונו

 

 

(להלן הנכס)

(להלן "המוכרים")

 

2. ידוע כי המוכרים הגישו בקשה לקבל אישור להעברת הזכויות בנכס בלשכת רישום המקרקעין (להלן אישור העירייה) על שמי.
3. ידוע לי כי העירייה מתנה את מתן האישור בתצהיר הנ"ל.
4. 
5.אני מתחייב בזה שלא יהיו לי כל טענות כלפי הועדה לבניין ערים קריית אונו בנוגע לחריגות אלה.
6. אני מתחייב בזאת להסדיר את חריגת הבנייה בנכס וזאת לכל המאוחר עד חלוף 18 חודשים ממועד חתימה על תצהיר זה. כמו כן , הנני מצהיר בזאת כי ידוע לי שבחלוף 15 חודשים מחתימתי על תצהיר זה תערך ביקורת בנכס ע"י  מחלקת הפיקוח וככל שלא הוסדרו חריגות הבניה כאמורף תירשם בערה בדבר חריגות הבניה בנכס בלשכת רישום המקרקעין.
7. מבלי לגרוע מן האמור , אני מתחייב בזה כי אם אגיש בעתיד בקשה למימוש זכויות הבניה, יהא עלי להכשיר את החריגות או להרוס חלק מהנכס עפ"י דרישת הועדה המקומית , בהתאם לת.ב.ע שתחול באותה עת שאגיש את הבקשה לבניין.
8. אני מתחייב לשאת בכל ההוצאות לרבות תשלום היטל השבחה בגין בסדרת החריגה או בניה מחדש.
9. התחייבות זו הנה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול.
10. שמי הוא כמצויין לעיל ,  החתימה מטה היא חתימתי ותוכן תצהירי אמת ונכון.
 
Browser not supported
 
 
פרטי העו"ד

 

(המוכר לי באופו אישי) ואחרי שהזהרתי אות/ה כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן , אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה. 
 

                                                                 

Browser not supported