טופס א'

התחייבות לצורך קבלת פטור מותנה מתשלום היטל השבחה

סעיף 19 ג' לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965

 

נתוני מיקום

                                               

 

 

 
התחייבות בעל המקרקעין

לאחר שתוכן הבקשה וכתב ההתחייבות זה הוסבר לי ולאחר שהבנתי את האמור בכתב ההתחייבות , מתחייב ומצהיר בזה כדלקמן:
1. 

 

2. אני מגיש התחייבות זו לצורך בקשה לדחיית תשלום היטל השבחה עבור דירת מגורים אשר תשמש למגורי 

ציין את יחס הקרבה

3. הבקשה להיתר הינה להרחבת/ בניית דירה במקרקעין הנ"ל , לפי המפרט המאושר בבקשה להיתר שבתיק הבנין הנ"ל.
4. הדירה, המסומנת במפרט תשמש למגורי / מגורי קרובי בלבד, כמצוין בסעיף 2 .
5. לא קיבלתי בעבר פטור מהיטל השבחה לפי סעיף 19 ג' -(פטור לבניה או להרחבת דירה) וידוע לי כי הזכאות לפטור הינה פעם בחיים וכי אני מבקש לממש זכאותי בבקשה להיתר זו.
6. הנני מתחייב בזה להודיע למחלקה להיטל השבחה בעירייה, בכתב, על כל מקרה שבתקופת ארבע שנים מגמר הבניה, ייפסקו מגוריי או מגוריי קרובי בנכס ובנכס יתגורר מי שאינו קרובי  (כמודגר להלן) ו/או שייחתם הסכם למכר הדירה ו/או שייחתם הסכם להענקה או העברת זכויות כלשהן בדירה ו/או שיבוצע מימוש זכויות לפי סעיף 1(3) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 , הכל לפי המוקדם, וידוע לי שיהיה בכך משום הפרת תנאי הפטור ותחול חובת תשלום היטל השבחה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית.
7. הנני מתחייב בזב לדווח למחלקה להיטל השבחה מיד עם גמר הבניה, על המועד שבו בוצע גמר הבנייה באופן שמרפשר מגורים ושימוש ראוי למגורים בדיקה או בהרחבה שנוספה לדיקה , לפי העניין.
כמו כן הנני מתחייב לדווח בזה ולהגיש את כל האסמכתאות שיתבקשו ע"י העירייה ו/או הוועדה המקומית לצורך הוכחת מועד גמר הבניה כאמור לעיל. וכן מתחייב בזה לאפשר לנציגי העירייה ו/או הוועדה המקומית לבקר בדירה ולבחון את מצב הדירה ואת התאמתה של הדירה או ההרחבה לדירה, לפי העניין, למגורים ולשימוש רואי בה למגורים.
 
אישור עו"ד

 

הופיעו בפני חותמי ההתחייבות הנ"ל:

 שזוהה / זוהו על ידי תעודת זהות/ המוכר/ת לי באופן אישי ואחרי שהסברתי לו/ה את תוכן כתב ההתחייבות ומשמעותה לאחר שאישר/ה את נכונות הפרטים הכלולים בכתב ההתחייבות וחתם עליהם בפני.

Browser not supported