1
פרטים אישיים
2
העתקת מגורים בתוך קריית אונו
3
הצהרה והתחייבות לצרכי רישום לגני ילדים ובתי ספר
4
צירוף קבצים והגשת בקשה
פרטים אישיים

 

 

 

פרטי הורה 1

 

פרטי הורה 2

 

פרטי התלמיד/ה
פרטי התלמיד/ה (חובה) שדה חובה
שם פרטישם משפחהעולה לכיתהמספר זהותתאריך לידהמשובץ לבית הספרהערות
מהכתובת הישנה

לכתובת החדשה

הצהרה והתחייבות בנושא מגורים

 

הנני מתחייב להשלים את הצגת המסמכים הנדרשים לרישום ושיבוץ תוך 14 ימים מיום המעבר לכתובת החדשה

  • שינוי כתובת ב-ת.ז. של ההורים לקריית אונו
  • אישור תשלום מיסים בקריית אונו לכתובת המופיעה ב- ת.ז.
  • ידוע לי כי אם לא אעבור עד לתאריך הנ"ל, אדרש לשלם אג"ח מתחילת שנה"ל ועד למועד הצגת האישורים כנדרש לעיל

ידוע לי, כי במידה ולא אגיש המסמכים במועד, בסמכות אגף החינוך – לשקול מחדש את השיבוץ אל המוסד החינוכי בעבור ילדיי כנ"ל

פרטים אישייםעורך/ת כתב הצהרה זו בתמיכה לבקשתי לרישום  הקטין/ים) ללימודים בבית ספר/גן ילדים בעיר קרית אונופרטי ההורה הנוסף: 

הצהרה והתחייבות

הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי (חובה) שדה חובה


המשמורת של הקטין/ים הינה (חובה) שדה חובה

הנני מצהיר/ה, כי המידע המפורט בכתב ההצהרה והתחייבות זה נכון. ידוע לי, כי אם יימצא שהמידע שנמסר איננו אמת, רשאית העירייה לבטל את הרישום

הנני מתחייב להודיע למחלקת החינוך ולמוסד החינוכי על כל שינוי במידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זה לאלתר. אם יימצא שהמידע לא עודכן תוך 14 ימים מיום השינוי, רשאית העיריה לבטל את הרישום

אני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. (חובה להחתים גם הורה שני)

צירוף קבצים

הגשת בקשה באמצעות טופס זה

הריני 

מבקש להגיש בקשה  

 

פנייתי אליכם באמצעות מערכת, היא מרצוני החופשי ומטעמי נוחות שלי בלבד, כאשר ידוע לי, כי עומדת לי הזכות לקבל את השירות במשרדי העירייה באגף החינוך הנמצא ברח' יצחק רבין 2 קריית אונו.

הנני פוטר/ת את עיריית קריית אונו מכל טענה שלי ביחס לאי קליטת הנתונים במערכת ו/או טענה של פגיעה בפרטיות עקב הפנייה אל אגף החינוך באמצעות המערכת ו/או נזק ממוני ו/או שלא ממוני שנגרם עקב השימוש במערכת ואהיה מושתק/ת מלהעלות כל טענה כאמור.

Browser not supported