1
פרטים אישיים
2
העתקת מגורים מחוץ לקריית אונו והצהרה והתחייבות בנושא מגורים
3
צירוף קבצים והגשת בקשה
פרטים אישיים

אנא סמן * שדה חובה

פרטי הורה 1

 

פרטי הורה 2

 

פרטי התלמיד/ה
* שדה חובה
שם פרטישם משפחהעולה לכיתהמספר זהותתאריך לידההערות
מהכתובת הישנה:

לכתובת החדשה:

פרטי קשר

 

 

הצהרה והתחייבות בנושא מגורים

הנני מתחייב להשלים את הצגת המסמכים הנדרשים לרישום ושיבוץ תוך 14 ימים מיום המעבר לכתובת החדשה

  • שינוי כתובת ב-ת.ז. של ההורים לקריית אונו
  • אישור תשלום מיסים בקריית אונו לכתובת המופיעה ב- ת.ז.
  • ידוע לי כי אם לא אעבור עד לתאריך הנ"ל, אדרש לשלם אג"ח מתחילת שנה"ל ועד למועד הצגת האישורים כנדרש לעיל

ידוע לי, כי במידה ולא אגיש המסמכים במועד, בסמכות אגף החינוך – לשקול מחדש את השיבוץ אל המוסד החינוכי בעבור ילדיי כנ"ל

צירוף קבצים

הגשת בקשה באמצעות טופס זה

מבקש להגיש בקשה


Browser not supported

פנייתי אליכם באמצעות מערכת, היא מרצוני החופשי ומטעמי נוחות שלי בלבד, כאשר ידוע לי, כי עומדת לי הזכות לקבל את השירות במשרדי העירייה באגף החינוך הנמצא ברח' יצחק רבין 2 קריית אונו. נפתח בחלון חדש

הנני פוטר/ת את עיריית קריית אונו מכל טענה שלי ביחס לאי קליטת הנתונים במערכת ו/או טענה של פגיעה בפרטיות עקב הפנייה אל אגף החינוך באמצעות המערכת ו/או נזק ממוני ו/או שלא ממוני שנגרם עקב השימוש במערכת ואהיה מושתק/ת מלהעלות כל טענה כאמור.