1
פרטים אישיים
2
פרטי הבקשה
3
צירוף קבצים והגשת בקשה
פרטים אישיים

 

 

 

פרטי הורה 1

 

פרטי הורה 2

 

פרטי התלמיד/ה
* שדה חובה
שם פרטישם משפחהכיתהמספר זהותתאריך לידה
פרטי הבקשה

פרטי אח/אחות
שם פרטישם משפחהכיתהשם בית ספר
צירוף קבצים

 

הגשת בקשה באמצעות טופס זה

הריני


מבקש להגיש בקשה 


פנייתי אליכם באמצעות מערכת, היא מרצוני החופשי ומטעמי נוחות שלי בלבד, כאשר ידוע לי, כי עומדת לי הזכות לקבל את השירות במשרדי העירייה באגף החינוך הנמצא ברח' יצחק רבין 2 קריית אונו.

הנני פוטר/ת את עיריית קריית אונו מכל טענה שלי ביחס לאי קליטת הנתונים במערכת ו/או טענה של פגיעה בפרטיות עקב הפנייה אל אגף החינוך באמצעות המערכת ו/או נזק ממוני ו/או שלא ממוני שנגרם עקב השימוש במערכת ואהיה מושתק/ת מלהעלות כל טענה כאמור.

Browser not supported