פרטים אישיים

לאחר שהוזהרתי כחוק , כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,נותן/ת הצהרתי כדלקמן:

הנני מצהיר/ה בזאת , כדלקמן :

 

לבית הספר

פרטים נוספים והצהרה
אין ביכולתי להמציא לעירייה שובר ארנונה משולם , מאחר (חובה) שדה חובה
 

ידוע לי ,כי סעיף 311 לפקודת העיריות (נוסח חדש) קובע : " המוסר ביודעין הודעה כוזבת בטופס שמילואו חובה, או בכל מסמך אחר שהגשתו רשות או חובה ,לפי הוראות הפקודה ,דינו עונשים בחוק .
אני מתחייב/ת לעדכן את אגף החינוך בעירייה בכל שינוי שיחול בהצהרתי זו.
הנני מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ווכן הצהרתי אמת.

 

Browser not supported

 
 
אישור מעו"ד