פרטי הילד

 

 

 

אני הח"מ אביו/ אימו של הילד/ה מוותר/ת בזאת על הסודיות הרפואית ו/או הפסיכולוגית ו/או הצוות החינוכי הקשורה בילד/ה ומבקש/ת להעביר העתק הממצאים, חוות הדעת והמלצות ואת כל החומר האבחוני הנמצא ברשותכם אל יחידת הרישום במנהל החינוך, עריית קרית אונו. 
פרטי ההורים

Browser not supported

 

 

Browser not supported