תאריך

 

 
פרטים אישיים ואישור

מוותרים על סודיות, ומבקשים מהשרות הפסיכולוגי, המחלקה לטיפול בפרט והקבסיו"ת, להעביר/לקבל כל מידע הנדרש אודות בינינו/בתנו לכל/מכל מסגרת חינוכית מתאימה לבני/בתי בשנה"ל הנוכחית ו/או הבאה.
 

Browser not supported

Browser not supported