פרטי המהנדס/אדריכל

לוגו תכנון ובנייה


לפי חוק המהנדסים ואדריכלים, התי"ח- 1958 (אם קיים רישיון כאמור)

 

הודעה על קבלת אחריות לביקורת
לכבוד

 

א.נ.
הנדון: 

 

סיים את מילוי תפקידו כאחראי לביקורת ככל שהדבר נוגע 

פרט את תחום הביקורת, אם האחראי הקודם לביקורת לא היה בעל מינוי כללי) 

.אני מוכן לקבל תפקיד זה

 

 

ידוע לי שעם קבלת התפקיד יהא עלי לערוך ביקורת על ביצוען של העבודות, בושא ההיתר, לפי האמור בחלק ט"ז לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970, ובמיוחד לדווח לוועדה המקומית על תוצאות הביקורת,
כפי שנקבע בחלק ט"ז האמור, ככל שהדבר נוגע לתחום הביקורת. אני מצהיר כי יש לי הכישורים המקצועיים הדרושים לעריכת הביקורת
 

Browser not supported