ברוכים הבאים לאתר עיריית קריית אונו לעניין המפרט האחיד

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים במדינת ישראל, מפרסמת בזאת רשות הרישוי של עיריית קריית אונו (להלן "עיריית קריית אונו" או "העירייה") את ה"מפרט האחיד הרשותי" המאחד את המסמכים והתנאים הנדרשים מבעל העסק לשם קבלת רישיון עסק או חידושו, מטעם ובאחריות רשות הרישוי.
המפרט האחיד הרשותי מפורסם בהתאם לדרישות חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק רישוי עסקים") ובהתייחס לסוגי עסקים כמפורט בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 (להלן: "צו רישוי עסקים").
לרפורמה לחץ כאן

יובהר כי על כל עסק חלות גם הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים – "נותני האישור" [משרד הגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים (משטרה), הרשות הארצית לכבאות והצלה, משרד הכלכלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות] המפורסמות באתר ממשל זמין (להלן: "המפרט האחיד הארצי") אליו מתווסף המפרט האחיד הרשותי.
הרפורמה נכנסה לתוקף בהדרגתיות החל מה- 5/11/2013. 
בשלב זה אנו מפרסמים מפרטים ל-13 פריטים/ סוגי עסקים המופיעים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 ועם הרחבת תחולת המפרט האחיד לפריטים/סוגי עסקים נוספים, יורחב אף מפרט זה בהתאמה :

סוגי העסקים עליהם חל המפרט האחיד החל מיום פרסומו באתר האינטרנט של עיריית קריית אונו הם כדלקמן:

פריט 1.1 – בית מרקחת

פריט 2.1ה – תיקון מיכלי גז

פריט 2.2 א – תחנת דלק ותדלוק

פריט 3.1 – בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה

פריט 3.4 ג'– מכירת חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי

פריט 4.2 א'– מסעדה, בית קפה, לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום

פריט 5.1 ב'– איסוף והובלה של אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים

פריט 5.3 ג'– הובלתם במכליות  של שפכים וקולחין

פריט 6.8 א'– ניהול קניון

פריט 7.7 ו'– דיסקוטק

פריט 8.4 ב' – תחנה מרכזית כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית

פריט 8.9 א' – מוסך מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)

פריט 10.8ב' – אחסון חומרי חיטוי או ניקוי  שלא לצורך מכירה במקום


הנחיות לעניין הקריאה, השימוש והחלות של כל חלקי המפרט האחיד

על כל עסק חלות דרישות כל דין, הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים – "נותני האישור" (משרד הגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים (משטרה וכיבוי), משרד הכלכלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות)  וגם הדרישות של "רשות הרישוי"  - במקרה זה עיריית קריית אונו.

המפרט האחיד של עיריית קריית אונו מורכב משני חלקים – "דרישות כלליות מעסקים"  ו – "דרישות פרטניות מעסקים".

בעל עסק – בבואך לקרוא את המפרט האחיד, עליך לעבור ולקיים את כל האמור בכל אחד  מהשלבים שלהלן:

שלב 1: קיום כל דרישות נותני האישור הרלבנטיים לפריט העיסוק/סוג העסק המסוים, המופיעים באתר ממשל זמין והמהווים את המפרט האחיד הארצי.
לאתר ממשל זמין לחץ כאן

שלב 2 : קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של קריית אונו  בפרק "דרישות כלליות מעסקים". 
יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה "דרישות כלליות מעסקים"  הינן חלק מחייב ובלתי נפרד מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו. 
באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הכלליות, לבחון אלו מדרישות אלו רלבנטיות לגבי עסקו ולקיימן. זאת בנוסף לאמור בפרק דרישות פרטניות מעסקים.

שלב 3:קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של קריית אונו  בפרק "דרישות פרטניות מעסקים". 
באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הפרטניות המופיעות בטבלה, תחת מספר הפריט הספציפי של עסקו ולקיים את כל הדרישות והמגבלות המופיעות תחת מספר פריט זה.

לעיון במסמך דרישות כלליות מעסקים הקליקו כאן

לעיון במסמך דרישות פרטניות מעסקים הקליקו כאן