אשור קונסטרוקטור

הנדון: 

 

 

הריני לאשר שתכנון הקונסטרוקציה של הבניה החדשה תואמת תקנות ושבדקתי את השפעת הבניה המתוכננת על יציבות המבנים הקיימים וכי התכנון המוצע אינו פוגע בבניה הקיימת והתוספת תבוצע בפיקוחי ובאחריותי.