1
האחראי על השלד
2
בקשת ההיתר
3
נתונים ופרטי החישוב הסטטי
4
סימוכין ספרות
אחראי על השלד

תאריך

 

 

מקום הבניה: 

מהות הפנייה ופרטי המבקש

במצורף מוגשים החישובים הסטטיים בדבר הבניה, נושא ההיתר המבוקש חתומים בידי. ערכתי את החישובים הסטטיים האלה לפי הכללים והרמה המקצועית הנהוגים היום בנדון ונתקיימו בהם הוראות כלן דין הנוגע לעניין. (למלא במקרה שנושא הבקשה הוא הוספה לבניין קיים). 

האחראי לתיכנון השלד

 

את הבניין הקיים באתר שבנדון ועל סמך בדיקה זו, אני מצהיר/ה שהבניה נושא ההיתר המבוקש, לא תפגע ביציבותו של הבניין הקיים, לא בשעת ביצועה של בניית התוספת ולא לאחר גמר הביצוע.

ידוע לי כי הצהרה זו והחישובים הסטטיים המצורפים מוגשים כתנאי לקבלת ההיתר, נושא הבקשה שבנדון, כי אם יתגלה שפרט חשוב מן הפרטים שבחישובים הסטטיים או שבהצהרתי זו הוא כוזב או מטעה, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בסעיף 214 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה -1965, וכי אהיה אחראי לנזק שנגרם עקב מסירת פרט מטעה או כוזב כאמור, או עקב אי התאמתם של החישובים לרמה המקצועית האמורה או אי קיום הוראות הדין הנוגעים לעריכתם.

Browser not supported

 

נתונים

פרטי החישוב הסטטי

נתונים כללים

הבניין

בעל היתר הבניה

 

 

סימוכין ספרות
תקנים ישראלים

ת"י 109: משקל של חומרי בניין יש לחלקי מבנה. 
ת"י 412: עומסים אופייניים בבניינים: עומסים קבועים ועומסים שימושיים.
ת"י 413: עומסים אופייניים בבניינים רעידת אדמה.

ת"י 414: עומסים אופייניים בבניינים; עומס רוח.

ת"י 466 חלק 1: חוקת הבטון: עקרונות.

ת"י 466 חלק 2: חוקת הבטון: 

 

 

ת"י 940: ביסוס בניינים. 

סימוכין ספרות
ספרות מקצועית
אייזנברג: מדריך לתוכן בטון מזוין ברשתות פלדה - המכון לחקר הבניה והתעשיה 
1985 SCOTT FOUNDATION ANALYSIS – PRENTICE-HALL 1981.

 

 

 

נתונים טכניים

עומסים אופיניים

עומס רעידת אדמה

 

 

סוג החומר: בטון 

זיון * שדה חובה
 

 

 

 

נתוני בסיס

Browser not supported