תאריך

 

 

 
הנדון : דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר

בוצעו העבודות הבאות בנכס שאני בעל זכות במקרקעין או בעל זכות לגביהם המאפשרת ביצוע העבודות, 

 

 

 

תיאור העבודות:

העבודה בוצעה בידי (השלם אחד או יותר מאלה) (חובה) שדה חובה


חובה לצרף אישור של מהנדס בניין-אישור קונסטרוקטור לפרגולה

 

אני מבקש להודיע על הקמת מבנה זמני לפי תקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע"ד 2014. 

Browser not supported

Browser not supported