הצהרה של הורים על כך שילדם יכול לרדת מההסעה באופן עצמאי

מצהירים כי בננו/בתנו יכול לרדת לבד מההסעה המביאה אותו מבית הספר הביתה. 

אנחנו פוטרים בזאת את משרד החינוך ואת 

 ו/או מי מטעמם,  מכל אחריות לכל נזק ו/או אובדן לגוף ו/או לרכוש אשר ייגרם לנו או לילדנו, ככל שייגרם לנו או לילדנו כתוצאה ו/או בקשר עם ירידתו העצמאית והגעתו העצמאית לביתנו.

אנחנו מתחייבים כי נשפה ונפצה את משרד החינוך ואת  

  ו/או מי מטעמם, בגין כל תשלום בו יישאו עקב תביעה ו/או דרישה בשל נזק ו/או אובדן לגוף ו/או לרכוש אשר ייגרם לנו או לבננו/בתנו כתוצאה ו/או בקשר עם הירידה מההסעה או ההגעה העצמאית הביתה מההסעה.

Browser not supported

Browser not supported

 
אישור עו"ד

 ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו /ה לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני.
 
Browser not supported