ארנונה הוא מס המוטל על תושבי יישוב מסוים, למימון פעולתה של הרשות המקומית.
גובה הארנונה נקבה בעיקר לפי שטח הנכס שעליו היא מוטלת, יחד לפי סוג הנכס (דירה, חנות וכו ') ומיקומו.
מקור השם ארנונה הוא מארמית, ומשמעו - מס חקלאי.
הארנונה הונהגה בארץ ישראל הספרופת המנדט הבריטי בשנת 1934, מתוקפה של "פקודת העיריות".


 ארנונה 2025

צו ארנונה 2025 מבוקש - טיוטא


ארנונה 2024

צו ארנונה 2024 מבוקש - טיוטא 


ארנונה 2023

צו ארנונה 2023 תקף

חוברת הנחות ותשלומי ארנונה 2023


ארנונה 2022

צו ארנונה 2022 לאחר אישור השרים

חוברת הנחות ותשלומי ארנונה 2022
 


ארנונה 2021

צו ארנונה 2021


ארנונה 2020

דברי הסבר לחברי מועצה - צו ארנונה לשנת 2020
היטל המיסים לשנת 2020 הצו התקף
היטל המיסים לשנת 2020 כולל הבקשה להיתר חריג


ארנונה 2019

הודעה בדבר פרסום טיוטת צו ארנונה לשנת 2019
למיסים לשנת 2019 לאישור מליאת המועצה ביום 14.1.2019
בתוקף סמכותה עפ"י תקנות ההסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית לרשויות מקומיות) תשס"ח 2008, תחליט מועצת עיריית קריית אונו בישיבתה ביום 14.1.2019 להטיל בתחום שיפוטי העירייה ארנונה כללית לשנת 2019 בכפוף לתקנות הנ"ל. התעריפים נקבעו על פי תעריפי 2018 בתוספת עדכון רכב של 0.32%.טיוטה זאת המובילה הראשונה לסרט 276 לפקודת העיריות.כמו כן המנהלה לא יכולה לבקש את המשימה.

טיוטת היטל מיסים לשנת 2019 - כולל הבקשות להיתר חריג


תיקון לארנונה לשנים 2014-2015-2016 סטטוס

טעות חשבונית שנפלה בעד עדכון תעריפי הארנונה של אזורי מגורים ב'ג 'לשנת 2014 ונגררה לשנים 2015 ו- 2016, מועצת העיר אישרה בישיבתה מיום 29/6/2016 את הצווים לשנים 2014, 2015 ו- 2016 בתעריפים המתוקנים המצורפים בקישורים כאן למטה.

צו הארנונה לשנת 2017
צו הארנונה לשנת 2015 - מתוקן


לתשלום ארנונה לחצו כאן