תפקידים וסמכויות של סגנית היועץ המשפטי

מתן ייעוץ משפטי וייצוג העירייה ומוסדותיה בכל עניין הדרוש למילוי תפקידי העירייה לפי הדין.

במסגרת עבודת התביעה העירונית ננקטים הליכי אכיפה פליליים כנגד מבצעי עבירות פליליות בתחום הרשות כדוגמת פגיעה באיכות הסביבה, חוק רישוי עסקים, חוקי העזר העירוניים, עבירות מנהליות, חוק לימוד חובה, חוק התכנון והבניה ועוד.

התביעה העירונית פועלת מכוח הסמכה של היועץ המשפטי לממשלה ובין השאר נתונה לה הסמכות לביטול הודעות קנס, בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה.

פניות הנוגעות להודעות קנס יש להגיש למשרדי הפיקוח העירוני בלבד.

יצירת קשר

עו"ד שלי קרייצר אביטבול
סגנית היועץ המשפטי
קבלת קהל: בתאום מראש