היטל השבחה

היטל השבחה הינו מס החל על בעל מקרקעין ומשולם ע"פ חוק התכנון והבניה בגין זכויות בניה שנוספו לנכס עקב אישור תוכנית(תב"ע) או השבחה אחרת שגרמה לעליית ערך המקרקעין.
היטל השבחה חל גם עקב מתן הקלה או התרת שימוש חורג שהשביחו הנכס.
תחשיב היטל ההשבחה יקבע על ידי שמאי מקרקעין בלבד בכל מקרה לגופו, לפיכך לא יינתן אומדן לגבי שיעור היטל השבחה, שלא בדרך של קבלת שומת השבחה שערך שמאי מקרקעין.

נוהלי תשלום היטל השבחה:
לאחר שהוועדה המקומיתאישרה הבקשה להיתר, הבקשה תועבר לעריכת שומה על ידי שמאי מקרקעין. עם סיום עבודתהשמאי ההערכה השמאית תשלח אליך עם הודעה מהוועדה המקומית ובה יפורט שיעור היטלההשבחה אשר עליך לשלם בגין הבקשה. להודעת השומה מצורף דף נלווה בהתאם להוראות סעיף14 לתיקון 84 לחוק התכנון והבנייה שמסביר את נוהל הגשת השגה להודעת השומהשקיבלתם. במידה והינכם מבקשים לממש נכס בדרך של מכר -יש להגיש בקשה בכתב של בעל הנכסלהוצאת שומת היטל השבחה ולצרף נסח טאבו עדכני. נוהל התשלום הינו כפי שניתן לבקשה להיתר.

שלבי הליך היטל השבחה - תרשים

לתרשים טיפול בהיטל השבחה - מימוש ע"י העברת זכויות לחצו כאן

היטל השבחה - בקשה להיתר

היטל השבחה משולם ע"פ חוק התכנון והבניה בגין זכויות בניהשנוספו לנכס בגין אישור תוכנית או השבחה אחרת שגרמה לעליית ערך המקרקעין.
ההיטל ישולם גם במקרה שתאשר הוועדה המקומית הקלה או שימוש חורג שהשביחו הנכס.
שיעור היטל ההשבחה יקבע על ידי שמאי מקרקעין בכל מקרה לגופו, לפיכך לא יינתן אומדן לגבי שיעור היטל השבחה, שלא בדרך של קבלת שומת השבחה שערך שמאי
מקרקעין.

נוהלי תשלום היטל השבחה

לאחר שהוועדה המקומית אישרה הבקשה להיתר, הבקשה תועבר לעריכת שומה על ידי שמאימקרקעין. עם סיום עבודת השמאי ההערכה השמאית תשלח אליך עם הודעה מהוועדה המקומיתובה יפורט שיעור היטל ההשבחה אשר עליך לשלם בגין קבלת ההיתר.
בהתאם לחוק תינתןלך האפשרות להגיש שומה אחרת באמצעות שמאי מקרקעין מטעמך. שומה זו תיבדק בידי שמאי הוועדה. במידה ושמאי הוועדה והשמאי מטעמך לא הגיעו להסכמה לגבי גובה ההיטל, ימונה שמאי מכריע אשר שומתו תהיה סופית.

מצ"ב קישור לתשלום השובר
https://city4u.co.il/PortalServicesSite/cityPay/426200/mislaka/123 נפתח בחלון חדש

 

לצורך הנפקת אישור לרשם המקרקעין (טאבו)

  1. יש להגיש בקשה בכתב לאישור לטאבו עם פרטי המבקש כולל כתובת מגורים עדכנית ומס' טלפון ו/או טופס טיולים למחלקת הגביה.
  2. עליך לצרף מסמכים כדלקמן: חוזה מכר, חוזה חכירה, תצהירים בהתאם למהות הבקשה ונסח טאבו עדכני.
  3. בדיקת חבות בהיטל השבחה - מתן התחייבות במידה וניתן לדחות תשלום למימוש הבא. במידה ולא ניתן לדחות יש לשלם את ההיטל.
  4. בדיקה ע"י מחלקת הפיקוח מטעם הוועדה. 
  5. בסיום הבדיקות ועם קבלת ההתחייבויות בהתאם או עם ביצוע התשלום של ההיטל והסדרת דו"ח ממחלקת הפיקוח, יינתן אישור למחלקת הגביה  לצורך הנפקת אישור לטאבו.

לבקשה להוצאה שומת היטל השבחה למימוש לחצו כאן

 

נוהל שימוש במבני ציבור -עיריית קריית אונו

 

 

יצירת קשר

רינת קורס
מנהלת מחלקת נכסים והשבחה

אתי בן זקן
אחראית תחום השבחה ונכסים