לחצו על הקישור הרלוונטי:

  • חוק רישוי עסקים
  • חוקי עזר
    (בחלון שנפתח - ללחוץ על "שם רשות מקומית". לבחור את "קריית אונו" מבין שמות הרשויות הנוספות. ללחוץ על "חפש")