פטור (הנחה) על נכס ריק או לא ראוי לשימוש

נכס ריק מכל אדם וחפץ שאין משתמשים, ניתן לקבל בגינו הנחה בשיעור של 100% לתקופה של עד 6 חודשים. הנחה זו מוגבלת לפעם אחת לתקופת בעלות אחת. חשוב לציין, לא ניתן לקבל הנחה בגין נכס ריק לתקופה הפחותה מ-30 ימים. אישורים נדרשים: חשבונות חשמל ומים לתקופה הרלוונטית

הדגשים לזכאות לנכס ריק:

1 - ההנחה תינתן לבעל הנכס בלבד.
2 - דיווח על נכס ריק יעשה מיום היותו נכס ריק (לא יתקבל דיווח רטרו).
3 - העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את נכונות ההצהרה בכל האמצעים העומדים לרשותה, לרבות שליחת פקח.

למילוי ושליחת טופס מקוון