ההנחה הינה הנחה מצטברת הניתנת לבעל הנכס בלבד, אשר הודיע מראש, בגין התקופה שבה הנכנס היה ריק וללא שימוש

שיעור ההנחה

%100 מגובה הארנונה לחיוב לתקופה שלא תפחת מחודש אחד (לא כולל הארכה) ולא תעלה על 6 חודשים במצטבר

טפסים מבוקשים

  • טופס בקשה (יש להגיש את הטופס בתחילת התקופה), תוך ציון משך הזמן המבוקש לקבלת ההנחה לתקופה שלא תפחת מחודש אחד (לא כולל הארכה) ולא תעלה על 6 חודשים במצטבר

  • אישור צריכות חשמל על התקופה בה הנכס ריק (יש להגיש בסוף התקופה אשר בגינה מבוקש נכס ריק)

  • אישור צריכות מים על התקופה בה הנכס ריק (יש להגיש בסוף התקופה אשר בגינה מבוקש נכס ריק)

 

למילוי ושליחת טופס מקוון