הנחה לפי מבחן הכנסה

הנחה זו נבחנת עפ"י כמות הנפשות המתגוררות בנכס והכנסה ממוצעת של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18 בהתאם לטבלת מבחן הכנסה המתפרסמת ברשומות במהלך חודש ינואר של כל שנה ומפורסמת באתר העירייה בסמוך לפרסומה ע״י משרד הפנים.

שיעור ההנחה

עד %90 מגובה הארנונה לחיוב בהתאם לטבלת מבחן הכנסה

טפסים מבוקשים

  • טופס בקשה
  • צילום ת.ז. + ספח פתוח - של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18
  • אישור סיום ו/או אי קבלת הנחה מעירייה קודמת (לתושבים חדשים/נישומים אשר כתובתם במשרד הפנים שונה מקריית אונו)
  • חוזה שכירות בתוקף לתקופה של 12 חודשים ומעלה ו/או הארכה של חוזה כזה (לשוכרי דירות)
  • תלושי שכר של חודשים 12-10 של שנה קודמת או חודשים 12-1 של שנה קודמת של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18 ,עצמאים יציגו שומת מס של שנה קודמת
  • תדפיסי בנק שלושה חודשים אחרונים + ריכוז חשבון של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18
  • טופס 9000 ביטוח לאומי- ביטוחייך ומעסקייך - של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18

 

טבלת הכנסות לשנת 2022

מס' נפשות סך הכנסה ברוטו עד אחוז הנחה סך הכנסה ברוטו עד (2) אחוז הנחה (2) סך הכנסה ברוטו עד (3) אחוז הנחה (3) סך הכנסה ברוטו עד (4) אחוז הנחה (4) סך הכנסה ברוטו עד (5) אחוז הנחה (5)
1 2,889 80% 3,322 60% 3,755 40% 5,300 20% 5,301 0%
2 4,334 80% 4,984 60% 5,634 40% 7,951 20% 7,952 0%
3 5,027 80% 5,781 60% 6,535 40% 9,223 20% 9,224 0%
4 5,720 80% 6,578 60% 7,436 40% 10,494 20% 10,495 0%
5 7,268 80% 8,359 60% 9,449 40% 13,335 20% 13,336 0%
6 8,817 80% 10,140 60% 11,462 40% 16,176 20% 16,177 0%
7 10,366 90% 11,921 70% 13,475 50% 19,018 30% 19,019 0%
8 11,914 90% 13,702 70% 15,489 50% 21,859 30% 21,860 0%
9 13,463 90% 15,482 70% 17,502 50% 24,700 30% 24,701 0%
מ 10 נפשות ומעלה 1,496 לנפש 90% 1,720 לנפש 70% 1,945 לנפש 50% 2,744 לנפש 30% 2,745  לנפש 0%

 

לטופס הבקשה יש לצרף אישורים ומסמכים המפרטים את העיסוק וההכנסות של כל בני הבית.
באפשרותכם להגיש בקשה באופן מקוון בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים

למילוי ושליחת טופס מקוון