הנחה לפי מבחן הכנסה

הנחה זו נבחנת עפ"י כמות הנפשות המתגוררות בנכס והכנסה ממוצעת של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18 בהתאם לטבלת מבחן הכנסה המתפרסמת ברשומות במהלך חודש ינואר של כל שנה ומפורסמת באתר העירייה בסמוך לפרסומה ע״י משרד הפנים.

שיעור ההנחה

עד %90 מגובה הארנונה לחיוב בהתאם לטבלת מבחן הכנסה

טפסים מבוקשים

  • טופס בקשה
  • צילום ת.ז. + ספח פתוח - של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18
  • אישור סיום ו/או אי קבלת הנחה מעירייה קודמת (לתושבים חדשים/נישומים אשר כתובתם במשרד הפנים שונה מקריית אונו)
  • חוזה שכירות בתוקף לתקופה של 12 חודשים ומעלה ו/או הארכה של חוזה כזה (לשוכרי דירות)
  • תלושי שכר של חודשים 12-10 של שנה קודמת או חודשים 12-1 של שנה קודמת של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18 ,עצמאים יציגו שומת מס של שנה קודמת
  • תדפיסי בנק שלושה חודשים אחרונים + ריכוז חשבון של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18
  • טופס 9000 ביטוח לאומי- ביטוחייך ומעסקייך - של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18

 

טבלת הכנסות לשנת 2023

מס' נפשות סך הכנסה ברוטו עד אחוז הנחה סך הכנסה ברוטו עד אחוז הנחה סך הכנסה ברוטו עד אחוז הנחה סך הכנסה ברוטו עד אחוז הנחה סך הכנסה ברוטו עד אחוז הנחה
1 2,958 80% 3,402 60% 3,846 40% 5,300 20% 5,301 0%
2 4,438 80% 5,103 60% 5,769 40% 7,950 20% 7,951 0%
3 5,148 80% 5,920 60% 6,692 40% 9,222 20% 9,223 0%
4 5,856 80% 6,735 60% 7,613 40% 10,492 20% 10,493 0%
5 7,446 80% 8,563 60% 9,680 40% 13,340 20% 13,341 0%
6 9,036 80% 10,391 60% 11,747 40% 16,188 20% 16,189 0%
7 10,626 90% 12,220 70% 13,814 50% 19,036 30% 19,037 0%
8 12,216 90% 14,048 70% 15,880 50% 21,885 30% 21,886 0%
9 13,806 90% 15,876 70% 17,947 50% 24,733 30% 24,734 0%
מ 10 נפשות ומעלה 1,534 לנפש 90% 1,764 לנפש 70% 1,994 לנפש 50% 2,748 לנפש 30% 2,749  לנפש 0%

 

לטופס הבקשה יש לצרף אישורים ומסמכים המפרטים את העיסוק וההכנסות של כל בני הבית.
באפשרותכם להגיש בקשה באופן מקוון בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים

למילוי ושליחת טופס מקוון