1
הסבר
2
פרטי המבקש ובעלי העסק
3
פרטי העסק והבקשה
4
צירוף מסמכים

הנחיות למילוי הטופס והגשת בקשה מקוונת לרישוי עסק חדש:

בעל/ת עסק יקר/ה,

אנו מזמינים אותך להגיש את הבקשה לרישיון עסק חדש בטופס מקוון ישירות למחלקה לעסקים בעיריית קריית אונו.

בטופס תתבקש/י לרשום את פרטי העסק ואת הפרטים של בעלי עסק.

בנוסף, תתבקש/י להכין מסמכים נוספים להשלמת תהליך הבקשה לרישוי:

  • תכנית עסק
  • שובר תשלום ארנונה
  • חוזה שכירות או רכישה
  • צילום תעודת זהות
  • פרשה טכנית לעסקי מזון
  • טופס חוות דעת מורשה נגישות
  • אישור רשם החברות
  • מינוי מנהלים בחברה (פרוטוקול מורשה חתימה)

לאחר שליחת הטופס, המפקח האחראי על העסק שלך, שילווה אותך באופן אישי בכל תהליך הוצאת הרישיון, יבחן את פרטי הבקשה שלך ויישלח אליך חזרה מייל במידה וישנם טפסים נוספים נדרשים כגון:  טפסי תצהיר מבוקשים למילוי (במידה והעסק שלך עומד בקריטריונים של מסלול תצהיר), מסמך מידע סביבתי על העסק, טופס מידע על עסקי משק חי וכיו"ב.

פרטי מגיש הבקשה

 

פרטי הבעלים והמנהלים של העסק

בעלים והמנהלים של העסק (חובה) שדה חובה
בעלים | שם פרטיבעלים | שם משפחה בעלים | תפקיד בעלים | ת.ז/מס תאגיד בעלים | סלולרי בעלים | דוא"ל בעלים | עירבעלים | רחוב בעלים | מס בית

 

הבקשה

 

 

 

 

פרטי העסק

 

 

 

כתובת העסק

 

 

 

 

 

פרטי ליצירת קשר

 

 

 

 

 

מהות העסק
מהות העסק
תיאור העסק(פירוט כל סוגי העיסוק שנעשים בעסק) מספר הפריט מצו רישוי עסקים

 

 

אישור בעל העסק

 

 

 

 

תרשים סביבה, מפה מצבית, תכנית עסק

1.      תרשים סביבה:

א.      תרשים סביבה ייערך בקנ"מ 1:2500 או בקנה מידה אחר, לפי דרישת רשות הרישוי או נותן אישור, אם נחוץ כך בנסיבות העניין.

ב.       בתרשים סביבה יצוינו:

(1)   הגוש והחלקה שבהם מצוי העסק אשר יודגשו בקו עבה, בציון מספרם כמופיע בפנקסי המקרקעין לפי חוק המקרקעין התשכ"ט-69.

(2)   מספרי החלקות שבסביבת החלקה שבה מצוי העסק עד מרחק של 500 מטרים מגבול החלקה שבה מצוי העסק.

(3)   הדרכים והרחובות הגובלים עם החלקה שבה מצוי העסק ושמותיהם.

2.      מפה מצבית:

א.      מפה מצבית תיערך בקנ"מ 1:250 או בקנה מידה אחר, לפי דרישת רשות הרישוי או נותן אישור, אם נחוץ כך בנסיבות העניין.

ב.       במפה המצבית יצוינו:

(1)   שטח הקרקע שבו ינוהל העסק וגבולותיו, לרבות קירותיו החיצוניים והגדרות התוחמים אותו; גבולות העסק יסומנו בקו עבה.

(2)   מיקומו של העסק בתוך הבניין שבו הוא מצוי ומיקום הבניין בתוך החלקה שבה הוא מצוי.

(3)   קווי צנרת לאספקת מים וביוב, לרבות צינורות ניקוז ובורות רקב או ספיגה.

(4)   מתקנים לסילוק אשפה.

(5)   מכלי גז, דלק או חומרים מסוכנים אחרים הקשורים לעסק ותסומן הצנרת להובלתם.

(6)   מערכות לכיבוי אש

(7)   חדרים ושטחים המשרתים את העסק שאים צמודים לו כגון מחסן ושירותים

(8)   מקומות החניה המשרתים את העסק, לרבות מקום חניה תפעולית כהגדרתו בתקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה) התשמ"ג- 1993, לצרכי השימוש בעסק.

 

3.      תכנית העסק:

א.      תכנית העסק תכלול תכנית תנוחה, שני חתכים וטבלה כמפורט להלן; תכנית העסק תיערך בקנ"מ 1:100/ 1:50 זולת אם דרשה רשות הרישוי, בנסיבות מיוחדות, את עריכתה בקנה מידה אחר.

ב.       בתכנית התנוחה יפורטו כל אלה:

(1)   החלוקה הפנימית של המקרקעין שבהם מצוי העסק ושימושי כל חלק.

(2)   מתקני סניטציה שיהיו בעסק, כגון אסלות וכיורים.

(3)   מידות שטחי העסק השונים ומידות סך כל שטחי העסק.

(4)   פתחי העסק וחלונותיו ומידותיהם, לרבות פתחי חירום ודרכי גישה לנכים לפי חוק התכנון והבניה.

(5)   מערכת הביוב, לרבות מערכות לטיהור שפכים או להפרדת שומן וכיוצא באלה, אם ישנן.

(6)   מתקני אוורור המשרתים את העסק, לרבות מערכת מיזוג אויר, קולטי עשן, ריח או מזהמים אחרים, אף אם הותקנו מחוץ לקירותיו החיצוניים של העסק או על גג המבנה; רשות הרישוי ונותן אישור רשאים לדרוש נתונים טכניים על מערכות כאמור.

(7)   מתקנים לאצירת אשפה ופינוייה.

(8)   ארובות

(9)   מערכות וציוד כיבוי אש

(10)  מתקני ניטור וסידורים אקוסטיים, אם ישנם.

(11)  המערכות המוצעות לשרברבות, לסילוק שפכים, וכיוצא באלה, וכל חלקי המבנה המיועדים להריסה, כשהם מסומנים בצבעים המקובלים כאמור בתקנה 9 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות), התש"ל- 1970.

(12) מיקום שני חתכים אנכים ניצבים זה לזה, כאמור בתקנת משנה (ג)

ג.       שני חתכים כמפורט להלן:

(1)   חתך אנכי דרך כ חדרי השירות וחדרי העסק, המראה את גובהם של חדרי העסק ודרך אוורורם.

(2)   חתך נוסף הניצב לחתך כאמור בפסקה (1) המראה את גובהם של חדרי העסק ודרך אוורורם.

ד.       בטבלה יהיה פירוט שטחי העסק במטרים רבועים, לפי שימושיהם השונים והקומה שבה הם מצויים, וכן סיכום שטח העסק הכולל במטרים רבועים.

4.      פרטים נוספים:

א.      בנוסף על הפרטים המנויים בתקנות 12 עד 14 רשאים רשות הרישוי או נותן האישור לדרוש בכתב ממבקש, הגשת פרטים נוספים שייכללו בתרשים סביבה, במפה מצבית או בתכנית עסק, אם ראו צורך בכך.

 

 

נספחים נוספים

הנך נדרש לצרף לתכניות העסק:

  1. צילום ת.ז בעלים, מנהל בפועל, מיופה כוח לטיפול בהליך הרישוי (במידה ויש כזה)
  2. ייפוי כוח (בצירוף צילום ת"ז)- נציג בעל העסק המטפל בהסדרת רישיון העסק (במידה ורלוונטי)
  3. שאלון איכות הסביבה (במידה ורלוונטי)
  4. דוח מורשה נגישות חתום/ פטור מנגישות (במידה ואין צורך באישור נגישות)
  5. פרשה טכנית/ סניטרית (במידה ורלוונטי)
  6. היתר בנייה/ טופס 4 (יש לצרף מספר היתר בנייה של המבנה, כמו כן יש לציין ע"ג הגרמושקה "לרישוי עסקים בלבד")
  7. אישור יציבות מבנה חתום ע"י מהנדס בניין/ קונסטרוקטור בדגש: מידוף, שיפוץ פנים, הנמכת תקרות, מחיצות פנים וכיו"ב..
  8. מסמך- מספר משלם בארנונה
  9. צילום חוזה שכירות- שלושה דפים ראשונים ודף אחרון
  10. מסמך- אישור בעלות על הנכס
  11. קבלה בגין תשלום אגרת טיפול ופתיחת תיק רישיון עסק
  12. חותמת החברה
  13. עסקים מסוג מפעלים/ עסקי ייצור- יש לצרף הצהרה על שימוש/ אי שימוש ברעלים/ חומרים מסוכנים (במידה ויש אישור יש לצרף היתר רעלים)
  14. יש להסדיר נושא פינוי אשפה בעסקים מול מחלקת התברואה באגף השפ"ע

 

 

 

 

הריני מצהיר בזאת כי הפרטים הרשומים לעיל הינם נכונים:
Browser not supported