נוהל הגשת בקשה להקצאת חניה שמורה לרכב נכה במקום ציבורי/פרטי

 1. על המבקש להמציא את כל המסמכים והאישורים שלהלן:
  1. צילום תו נכה מאושר ממשרד התחבורה  (משני צידיו.)
  2. אישור על נכות מעל 60% בניידות מביטוח לאומי/ועדת ניידות ממשרד הבריאות/משרד הביטחון. או אישור על נכות מעל 70% כנזקק לסיוע הזולת מהגורמים שצויינו לעיל + אישור רופא חתום.
  3. צילום של רישיון נהיגה בתוקף
  4. צילום של רישיון רכב
  5. צילום ת.ז. +ספח
  6. במקרה של דירה בשכירות , יש לצרף צילום של חוזה השכירות (בדגש על תאריכי השכירות)
  7. אישור על תשלום מיסים בקרית אונו
  8. חתימת המבקש על הצהרה.
  9. מילוי טופס הבקשה בצירוף כל האישורים הנדרשים ע"י הרשות
 2. כל בקשה תיבחן בשלב ראשון ע"י ועדת תנועה משנית לנכים ואם תעמוד בכל התנאים והקריטריונים תאושר ע"י ועדת תנועה מקומית.
 3. בקשה שאינה עומדת בכל התנאים והקריטריונים תועבר לדיון ולבחינה מעמיקה לועדת תנועה מקומית.
 4. אישור להקצאת חניה התמרור לרכב נכה יהא בתוקף ל-3 שנים בלבד ממועד מתן האישור אי לכך בחלוף 3 שנים יוסר התמרור. אלא אם תוגש בקשה להארכת תוקף החניה השמורה לרכב  נכה,  60 יום בטרם פג התוקף. 

תנאים להקצאת חניה שמורה לרכב נכה בשטח ציבורי

 1. על המבקש להיות תושב קריית אונו על פי מרשם האוכלוסין.
 2. למבקש לא אושר עד היום מקום חניה לרכב נכה בקרית אונו.
 3. למבקש אין חניה צמודה לביתו/לדירתו הרשומה על שמו בטאבו או בשטח המשותף.

    החריג : נכה, משותק גפיים, בעל מקום חניה פרטי או בחניון ביתו המשותף, אשר נבצר ממנו מעשית, 

    לעשות שימוש במקום החניה והמציא לועדה את האישורים הבאים:

 1. אישור  המעיד כי ברשותו רכב בו מותקן מעלון הנפתח בצידו של הרכב. (במידה ויש לו)
 2. לאחר המצאת האישורים שלעיל ולאחר בדיקה וסיור בשטח, תבחן הועדה אפשרות להקצאת מקום חניה השמור לרכב נכה  בשטח הציבורי למרות אי עמידתו בתנאי מס' 3 שלעיל.
 3. הגשת בקשה עם כל המסמכים הנדרשים, כמפורט בנוהל הגשת בקשה להקצאת חניה שמורה לרכב נכה.

הקצאת חניה שמורה לרכב נכה בשטח פרטי

 1. מבקש אשר מתגורר בבית דירות משותף כשבבעלות הדיירים חניון משותף אינו עומד, כאמור לעיל, בתנאי מס' 3 להקצאת חניה שמורה בשטח ציבורי.
 2. בפני מבקש זה, עומדת האפשרות להגיש בקשה להקצאת חניה שמורה לרכב נכה, בהתאם לנוהל הגשת בקשה להקצאת חניה שמורה לרכב נכה, בצירוף  חתימת כל בעלי הרכוש המשותף המסכימים לסימון מקום חניית הנכה בחניון הבניין שבשטח המשותף.
 3. במקרה הנ"ל העירייה תציב למבקש מקום חניה שמורה לרכב נכה רק לאחר המצאת אישור כל בעלי הרכוש המשותף והסכמתם על  מיקום החניה.
 4. המבקש יישא בעלות התמרור והעירייה תציב את התמרור ותסמן תמרור 820    .

הערות:

 1. מבקש אשר ברשותו תו נכה ממשרד התחבורה לשני רכבים יוכל להגיש בקשה למקום חניה אחד שיוקצה לרכב אחד או  במקרה בו מדובר  בקטין נכה יוקצה עבור הוריו מקום חניה אחד עם שני מספרי רכבים.
 2. מבקש אשר אין באפשרותו לנהוג ברכב וברשותו אישור ממשרד התחבורה ,זכאי לקבל חניה שמורה לרכב נכה בתנאי שהנוהג מתגורר עמו ועונה סעיף 1.ב.
 3. מבקש אשר רכבו אינו רשום על שמו אך נמצא בחזקתו המלאה ימציא אישורים מתאימים מחברת הליסינג או תצהיר נוטריוני.
 4. חייב להיות תושב העיר על פי תעודת זהות!
 5. לא תוקצה חניה למבקש על יד מקום עבודתו אלא רק ליד מקום מגוריו.

עודכן בועדת תנועה 73 (סעיף 3ב. וסעיף 8) בתאריך 9.6.11