בעלי עסקים יקרים,

כחלק מהפעילות לקידום קהילת העסקים העירונית, תשיק עיריית קריית אונו חוברת הטבות וקופונים של בתי העסק בעיר, במטרה לאפשר לתושבי העיר ליהנות ממגוון ההטבות והמבצעים של בתי העסק בעיר ובכך לעודד אותם לקנות בקריית אונו ולהגדיל את החשיפה של העסק שלכם.

החוברת תופץ לתושבים באופן דיגיטלי לקראת חג הפסח.

בעלי/ות עסק המעוניינים/ות להיכלל בחוברת ההטבות, יבחרו את סוג ההטבה אותה מעוניינים להעניק לתושבים בעת רכישה, וימלאו את פרטיהם בטופס ההרשמה המקוון.

סוגי ההטבות (ניתן לבחור הטבה אחת בלבד):

 • קנה-קבל (יש לציין במפורט מה המוצר/סכום קנייה שהלקוח צריך לקנות ומה יקבל בתמורה) 
 • אחוזי הנחה (יש לציין במפורט את גובה ההנחה ואת המוצרים עליהם היא חלה)
 • מחיר מוזל על מוצר ספציפי / מארז (יש לציין במפורט את המוצר ושווי ההטבה)

ההרשמה להשתתפות בפרויקט הינה עד ה- 09.2.2023 - אל תפספסו את ההזדמנות לקבל חשיפה נרחבת לעסק שלכםללא עלות!

חוברת ההטבות לתושבים תהיה תקפה  החל  מ 2.4.23  עד 04.06.23.

רק 100 העסקים עם ההטבות האטרקטיביות ביותר יכללו בחוברת ההטבות. מהרו להירשם

 • העירייה שומרת לעצמה את הזכות לא לפרסם הטבות לא רלוונטיות ועסקים טעוני רישוי שאינם עומדים בתנאי רישיון עסק.
 • לא יתקבלו הטבות של אחוזי הנחה כלליים אלא עבור מוצר פיזי ו/או שירות ספציפי.
 • בתי העסק שיירשמו, מתחייבים להעניק את ההטבה עבור המוצר, במהלך התקופה המצוינת, לכל תושבי העיר, וזאת ללא כל התניה מצדם.
 • העירייה לא תישא בעלות כלשהי שתיגרם למציע בעקבות פניה זו.
 • העירייה מבהירה כי לא תהא אחראית בשום אופן וצורה להטבות שירכשו ע"י התושבים. כל טענה בנוגע למוצר/שירות תופנה אך ורק לבית העסק.
 • מובהר כי בעצם פרסום ההטבה ע"י בית העסק, לא יהיה בית העסק זכאי לקבלת תמורה כלשהי מהעירייה או מגורם אחר, בגין מתן ההטבה.
 • כל הצעה שתוגש תיבחן ע"י העירייה, אשר תמסור לבתי העסק שנבחרו הודעות מתאימות על בחירתם או אי בחירתם. לעניין זה מובהר כי העירייה רשאית לבחון התאמת בית העסק לתושבי העיר, אופיו של העסק, שווי ההטבה המוצעת וכל שיקול רלוונטי אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • בעצם הגשת הבקשה, נותן בית העסק את הסכמתו לכל התנאים בקול קורא זה, לרבות סעיפי ההתחייבות, ומוותר ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי או הוראה הכלולים, לרבות סבירותם. כמו כן, הגשת בקשה כאמור כמוה כאישור, הסכמה וכהצהרה של בית העסק, שכל פרטי הקול קורא ידועים ונהירים לו.
 • העירייה לא תהיה אחראית לפירושים או הסברים בעל פה שניתנו או יינתנו לבתי עסק או למתעניינים בנוגע לקול קורא זה ואלו לא יחייבו את העירייה.
 • כל שינוי או תוספת שייעשו על ידי בית עסק בכתב התחייבות, או כל הסתייגות לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יחייבו את העיריה והדבר עלול לגרום לפסילת הבקשה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.
 • למען הסר ספק יובהר כי הליך זה אינו מהווה מכרז ואינו כפוף להוראות דיני המכרזים.

 

הפרויקט בשיתוף אגף תכנון אסטרטגיה, חדשנות ואינטגרציה , אגף רישוי וקידום עסקים

לפרטים נוספים:  03-5311253 | [email protected]