בעל ההיתר והמינוי

לוגו ועדה לתכנון ובניה

שם בעל ההיתר

שם האחראי לביצוע השלד

להיות אחראי לביקורת לעניין ביצוע שלד הבניין על פי

    

 
הכל כמפורט בחלק ט"ז לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבניה (בקשר להיתר תנאיו ואגרות) התש"ל 1970. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                       
Browser not supported
פרטי האחראי לבקורת

שם האחראי לביצוע שלד

לפי חוק המהנדסים מקבל על עצמי את האחריות לביצוע השלד.

אני מצהיר כי יש לי את הכישורים המקצועיים לעריכת ביקורת כאמור לעיל. 

 

 

Browser not supported