אישור תחילת עבודות

לוגו הועדה לתכנון ובנייה

זיהוי בקשה ופרטי הנכס
תיאור הבקשה:

יישוב: קריית אונו

 
הצהרה
בתוקף סמכותי לפי סעיף 157 לחוק התכנון והבנייה וע"פ חלק ז' לתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), התשע"ו 2016 אני מאשר בזה על יסוד הדיווחים, ההצהרות והמינויים שהגשת ועל סמך בדיקת רשות רישוי ועדה מקומית לתכנון ובניה קריית טבעון. 
1. כי ניתן להתחיל בביצוע העבודות בהתאם לתנאים הבאים במהלך ביצוע:
תנאים למהלך ביצוע מועד אחרון לקיום התנאי
1. גידור אתר הבנייה ושלוטו כולל כל הפרטים של האחראים לביצוע מבנה.  
2. תכנית התארגנות באתר הבנייה.  
3. אישור על ביצוע הבנייה בידי קבלן רשום עם צילום תעודת קבלן רשום.  
4. טופס מלא- מינוי אחראי לביצוע שלד עם צילום תעודת החתום (הנדסאי/מהנדס).  
5. טופס מלא- מינוי אחראי לביקורת.  
6. אישור מודד מוסמך על סימון קווי ביניין  
 
2.
בהתאם לתנאים הבאים לתעודת גמר * שדה חובה
תנאים להגשת בקשה לתעודת גמרמועד אחרון לקיום התנאי
 
מסמך זה מהווה אישור זמני לחיבור לתשתיות (לרבות תשתיות חשמל ומים) לצורך ביצוע עבודות נשוא ההיתר ע"פ סעיף 78 ב' לתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה) התשע"ו 2016 ולצורך הפעלה ובדיקת מערכות הנדרשות לתעודת גמר ולאכלוס המבנה.
מסמך זה מותנה בקיום היתר בנייה בתוקף כמפורט בתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה) התשע"ו 2016 תקנה 59.
קובץ אלקטרוני חתום או עותק של ההיתר יוחזק בידי האחראי על הביצוע באתר הבנייה ויוצג לכל פונה, אלא אם קבעה רשות הרישוי כי ההיתר יהיה חסוי, כאמור בתקנות התכנון התכנון והבנייה (רישוי בנייה) התשע"ו 2016 תקנה 61.
העתק אישור זה יועבר באופן מקוון בהתאם לנדרש בתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה) התשע"ו 2016 תקנה 78 ג'.

שם: ישראל גל 

יו"ר ועדה

שם: אדר' צבי לוין

מהנדס ועדה

Browser not supported

Browser not supported