לוגו ועדה לתכנון ובניה
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה "אונו"
 

טופס בקשה לתעודת גמר

טופס לתעודת גמר יינתן לגבי היתר ספציפי בלבד ולא יחול לגבי יתרת הבניה בשטח

 

 
מבקש/ת בזה מהמהנדס של הוועדה המקומית לתכנון ובניה "אונו" לתת לי תעודת גמר לגבי הבנין/העבודה המוגדר/ת. 

Browser not supported

 

ב. (למלא במקרה שהביקורת על ביצוע העבודה היתה בידי אדם אחד בלבד).
פרטים אישיים

מצהיר בזה שהבניה/העבודה שלגביה מבוקשת בזה תעודת גמר, בוצעה בהתאם למפרט ולנספחים שאושרו בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל- 1970. ומולאו כל התנאים שהותנו בהיתר, פרט לתנאים המפורטים להלן שיושב ראש נומהנדס הוועדה המקומית כאחד בהחלטתם

ואלה הם התנאים שקיומם נדחה

מהות התנאימועד אחרון לקיום התנאימועד החלטת יושב ראש ומהנדס הוועדה המקומית על הדחייה

Browser not supported

 
מפקח

מהות הבקשה- יש לצרף טופס איכלוס חתום
 
הנושא הנבדק מתאים/לא מתאים
תכנית הקומות
אנא סמן
קווי בניין
אנא סמן
מפלסי הקומות
אנא סמן
גובה הבניין
אנא סמן
מקלט/מרחב מוגן
אנא סמן
גמר חזיתות
אנא סמן
דלת כניסה
ותיבת מכתבים
אנא סמן
פיתוח השטח
ניקוז/תאורה
אנא סמן
גדר חזיתית
אנא סמן
גדק צדדית
ואחורית
אנא סמן
גמור חניה ומס'
מקומות חניה
אנא סמן
מספר בית מואר
אנא סמן
בוצע הריסות
אנא סמן
מעקה
אנא סמן
יציאה לגג
אנא סמן
פתרון סולארי
אנא סמן
מיכלי גז
אנא סמן
דרכי גישה לנכים
אנא סמן
דוחות אחראי לביצוע השלד,
ליסודות מקלט,
שלד,גמר
אנא סמן
דוחות מעבדה
לבדיקת בטונים
אנא סמן
פינוי פסולת וחומרי בניין
לבתים משותפים
אנא סמן
חדר גנרטור
אנא סמן
איוורור מטבח ושירותים
אנא סמן
רוחב חדר מדרגות
אנא סמן
ארונות חשמל
אנא סמן
תריסים/סורגים
אנא סמן
מחסנים/מחסני דיירים
אנא סמן
מיכלי מים רזרביים
אנא סמן
מסתורי כביסה
אנא סמן
אמצעי כיבוי אש
אנא סמן
פתרון למזגנים
אנא סמן
שיפוץ חזיתות(לתוספת)
אנא סמן
שטיפת צנרת
אנא סמן
לחץ מים בקומות
העליונות
אנא סמן
ביצוע תנאי היתר
אנא סמן

 

Browser not supported

 
פרטי המתכנן

 

מצהיר בזה, בהסתמך על הביקורת שערכתי במסגרת פיקוח עליון על ביצוע העבודה, שהבניה/ העבודה שלגביו מבוקשת תעודת גמר, בוצעה בהתאם לבקשה והמיפרט שאושרו, בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות, התש"ל- 1970). 

Browser not supported

 

פרטי עורך הבקשה

 

מצהיר בזה בהסתמך על הביקורת שערכתי במסגרת פיקוח עליון על ביצוע העבודה, שהבניה/ עבודה שלגביו מבוקשת ץעודת גמר, בוצעה בהתאם לבקשה והמפרט שאושרו, בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) התש"ל- 1970.

Browser not supported

הערות אגף הנדסה/שפ"ע/תאגיד מים וביוב
הנושא הנבדק מתאים/לא מתאים
מחלקת תשתיות
אנא סמן
אגף שפ"ע
אחסון אשפה
אנא סמן
תאגיד מים וביוב
אנא סמן
מחלקת פיקוח
עירוני
אנא סמן
מחלקת גביה
אנא סמן
מחלקת גינון
אנא סמן

Browser not supported

אישורים נוספים  (לבניינים ציבוריים, לבניינים רבי קומות ולבניינים שאינם למגורים )
 
מכבי אש    
הג"א                                                                                                         
משרד הבריאות    
 
 

                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                           

 

Browser not supported