1
פרטי היזם/ מגיש הבקשה להיתר
2
פרטי הבקשה להיתר בנייה כמות הפסולת בבניין (לא כולל עפר)
פרטים אישיים

לוגו תכנון ובנייה

 

 

Browser not supported

פרטי המקום

 

כמות הפסולת בבניין (לא כולל עפר)

מ"ר בנייה רגילה למגורים


מ"ר בנייה טרומית למגורים


מ"ר בנייה ציבורית למגורים


מ"ר מסחר ותעשייה


מ"ר מרתפים


מ"ר הריסה


אישור מהנדס/אדריכל

אני החתום מטה

 

מאשר בזאת כי חישוב נפח פסולת הבניין המפורט לעיל נעשה על ידי, בהתייחס לנוהל לאכיפת פינוי מוסדר של פסולת בניין באמצעות תוק התכנון והבניה 

.סעיף 4.5 ואני מאשר את נכונות החישוב

Browser not supported