מס' היתר

לוגו תכנון ובנייה

 

פרטים אישיים

מקום הנכס שאליו מבקש החיבור 

 

פרטי המבקש ומהנדס הוועדה

מבקש מאת הרשות המאשרת אישור לחיבור הנכס הנ"ל לרשתות החשמל, המים והטלפון, ומצהיר בזה כי הנכס נושא הבקשה ראוי לשימוש לפי תקנות התכנון והבניה (חיבור מבנה לתשתיות לפני השלמת תנאי ההיתר), התשנ"ב ב 1991, וכי הושלמו בו מערכות החשמל, המים והביוב לרבות הכנת חיבור מערכות אלה לרשת המקומית והאזורית, וכי לא נשקפת כל סכנה לבריאותם או לשלומם של המשתמשים בו ושל הנכנסים אליו או היוצאים ממנו.

 

 

Browser not supported

Browser not supported

 

ערבות בנקאית וחתימת המבקש
 ערבות בנקאית להשלמת הבניה לפי תנאי ההיתר 
 
 

 

 

 אני מתחייב בזה כי
 


יושלמו כל העבודות הנדרשות לפי תנאי ההיתר. ואם יושלמו עד המועד האמור, תהא הוועדה המקומית רשאית לחלט את הערבות מבלי שיהא בכך כדי לפטור אותי ממילוי כל תנאי ההיתר.

 

Browser not supported