פרטי מדווח

לוגו תכנון ובנייה

הנידון:

פירוט תחום הביקורת שבידכם,


אני מדווח לאמור: 

ביקרתי באתר הבניה שבנידון.

השלב שאליו הגיע הבנייה 


 

והבנייה היגיע לאותו שלב 

 

 
דיווח זה משמש תעודה שהבניה הנ"ל שהיא בתחום ביקורתי , בוצעה בהתאם לתנאי ההיתר, לוק (לתכונית) ולתקנות אחריות שהותקנו על פי החוק פרט לסטיות אלה:
* שדה חובה
מהות הסטיהההוראה שבהיתר, בוק, בתוכנית או בתקנות

 ידוע לי כי תעודה זו עשויה להשפיע על זכותו של בעל ההיתר להמשיך, או לא להמשיך בבניה, ובגמר הבניה להתחיל, או לא להתחיל, בשימוש בבנין שלו נועד על פי ההיתר על פי כל תקנה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (ואם תחום הביקורת כולל גם את התאמת הבניה לתוכניות כמשמעותן בחוק - גם להתחיל או לא להתחיל בשימוש בבנין, שלו נועד על פי כל התוכניות כאמור), וכי אם תעודה זו היא כוזבת בפרט מהותי , אהיה צפוי לעונשים הקבועים בסעיף 281 לחוק העונשין, התשל"ז-1977

Browser not supported