המצהיר

לוגו תכנון ובנייה

אני החתום/ה מטה


הגר/ה במצהיר/ה בזה לאמור :

  1. בדקתי את ביצוע העבודות של המקלט / המרחב המוגן שבבנין הנזכר לעיל (להלן - המקלט) והנני מצהיר כי עבודות זיון הרצפה, הקירות והתקרה של המקלט, עוביים, יציקת הבטון בהם, וכן איטום הרצפה והקירות של המקלט, נעשו לפי כל דין החל על הקמת מקלט ובהתאם להיתר הבניה.

  2. תצהיר זה ניתן בהתאם לתקנון התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (תיקון מס' 5),תשל"ח - 1978.

  3. אני נותן תצהיר זה לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן.

 

ולראיה באתי על החתום

Browser not supported

 

 

פרטי בעל ההיתר+ חתימת עו"ד

 

 

מאשר בזה כי: 

 המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתיו/ה שעליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה.

Browser not supported