טופס הודעה על מינוי אחראי לביקורת על הביצוע

 

לוגו ועדה לתכנון ובניה

 

 

 

אני החתום מטה (בעל ההיתר)

 

 

מודיע בזה כי מיניתי את:

 

 

להיות אחראי לביקורת לעיניין ביצוע העבודות עפ"י היתר בניה:

 הכל כמפורט בחלק ט"ז לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) , התש"ל 1970
 

יש למלא את תחום הביקורת מוגבל לנושא מסוים

 

 

 

Browser not supported

אני החתום מטה:

 

 

 

לפי חוק המהנדסים ואדריכלים, התשי"ח - 1958 (אם קיים רישיון כאמור, קראתי את ההודעה דלעיל ואני מסכים לתוכנה, אני מקבל על עצמי את תפקידי האחראי לביקורת כמוגדר לעיל, ובמיוחד את חובת הדיווח כמפורט בחלק ט"ז לתוספת השנייה לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל - 1970

 אני מצהיר כי יש לי הכישורים המקצועיים לעריכת ביקורת כאמור לעיל
 

Browser not supported