שבת, 19.06.2021 |

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

1. מובהר בזאת כי על פי כל דין ו/או אמנה כל שהיא, כל הזכויות באתר זה (לרבות זכויות יוצרים), על כל תכניו, לרבות, תצלומים ו/או תמונות ו/או מפות ו/או איורים שייכים לעיריית קריית אונו אלא אם נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים שייכות לגורם אחר.

2. המידע הכלול באתר זה, נכון למועד פרסומו ומוגש לציבור כפי שהוא ונועד לשמש כלי עזר לתושבי העיר ולמשתמשים בכל הקשור לשירותי העירייה וגופיה.

3. אין לראות במידע שמופיע באתר תחליף לעיון בחומר המקורי ואין בו כדי להטיל על עיריית קריית אונו ו/או על הועדה המקומית לתכנון ובנייה קריית אונו ו/או על כל תאגיד עירוני ו/או על כל גוף אחר הקשור אליה, חובה כלשהי כלפי המעיינים או כלפי המשתמשים במידע ו/או מי מטעמם.

4. עיריית קריית אונו ו/או הועדה המקומית לתכנון ובנייה קריית אונו ו/או תאגיד עירוני ו/או כל גוף אחר הקשור אליה, אינם אחראים, בשום מקרה, לכל טעות, שיבוש, השמטה, תוספת, פגם ו/או כל ליקוי אחר המצוי במידע המופיע באתר, והנוסח המחייב הוא אך ורק הנוסח המקורי של המידע (כגון: חוק עזר עירוני, מסמכי מכרז, צו ארנונה וכו') כפי שמתפרסם בפרסומים רשמיים ו/או כפי שמופיע ברישומי העירייה ו/או בתיקים המצויים במשרדי העירייה ו/או אצל כל אחד מן הגופים העירוניים האחרים המחזיקים במידע הנ"ל.

5. עיריית קריית אונו ו/או הועדה המקומית לתכנון ובנייה קריית אונו ו/או כל תאגיד עירוני כלשהו ו/או כל גוף אחר הקשור בה, לא יישאו באחריות לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שעלול להיגרם, לתושב/ת ו/או למשתמש/ת ו/או לצד שלישי כלשהו, הן במישרין והן בעקיפין, עקב השימוש באתר זה ו/או במידע המפורט בו.

6. עיריית קריית אונו שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן ו/או להוסיף ו/או לגרוע מהמידע המפורסם באתר זה. בכל מקרה, המידע בפרסומים הרשמיים של העירייה גובר על המידע המפורסם באתר זה.

7. באתר זה מצויים קישורים (links) לאתרים אחרים. הקישורים נועדו לנוחות המשתמשים בלבד. אין בין עיריית קריית אונו ובין בעלי האתרים האחרים שאינם שייכים לעיריית קריית אונו (להלן: אתרי צד ג'), יחסים משפטיים ו/או מסחריים, ואין לעיריית קריית אונו כל שליטה או זכות בחומר המצוי באתרים אלו. אין היא אחראית לתוכן החומר המצוי באתרי צד ג'. אין בקישורים לאתרי צד ג' משום מתן תוקף, אישור, המלצה, או העדפה לאותם אתרים המקושרים, לרבות לפרסומים המופיעים באתרים אלו ו/או למפעיליה ואין העירייה מתחייבת שהקישורים יהיו תקינים, עדכניים, אמינים ו/או פעילים. העירייה רשאית להסיר קישורים שנכללו באתר בעבר או להוסיף קישורים בעתיד לפי שיקול דעתה המוחלט. העירייה לא תהיה אחראית לאף נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמשים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע הנ"ל.

8. עיריית קריית אונו ו/או הועדה המקומית לתכנון ובנייה קריית אונו ו/או כל תאגיד עירוני ו/או כל גוף אחר הקשור בה, אינם אחראים לתוכנם של פרסומים אחרים ו/או של צד שלישי, כזה או אחר, המבוצעים באתר זה, לרבות, פרסומים בעלי אופי מסחרי. פרסומים כאמור הם בגדר שירות לתושב בלבד, ואין בהם כדי להטיל אחריות מכל סוג שהוא על העירייה או מי מטעמה. מובהר, כי האחריות הבלעדית לכל פרסום שאינו מטעמה של העירייה, לרבות, פרסום בעל אופי מסחרי, הנה על המפרסם בלבד והעירייה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמשים כתוצאה מפרסום של גורם אחר המופיע באתר. העירייה לא מתחייבת לשמור על פרטיותו של מפרסם, כאמור, באתר האינטרנט של העירייה, ובכל מקרה, העירייה שומרת על זכותה להפנות אל המפרסם תלונות עקב פרסום כאמור. העירייה רשאית, אך איננה חייבת, להסיר פרסומים שבוצעו באתר.

9. המשתמשים בלבד נושאים באחריות לגבי האופן בו הם עושים שימוש בשירות ו/או במידע המתפרסם באתר ולכל נזק שעשוי להיגרם כתוצאה משימוש כאמור.

שמירה על הפרטיות
1. חלק מהשירותים המתאפשרים ומוצעים באתר העירייה מצריכים הרשמה ו/או מסירת פרטים כדוגמת שם, טלפון, פרטי דוא"ל ו/או מסירת מידע אישי אחר. חשוב לנו ליידע אותך כי כל מסירת מידע על-ידך במסגרת האתר וכל השירותים הקשורים לאתר או מופיעים בו תלויה ברצונך ובהסכמתך ואיננה נדרשת לפי החוק. מטרת השימוש במידע תיעשה לפי המופיע בעמוד מסירת הפרטים ולצורך זה בלבד, ואנו לא נעביר את המידע לצד שלישי שאינו נדרש לכך לשם מתן השירותים או לפי כל דין."

2. העירייה נוקטת אמצעים סבירים לאבטחת המידע האמור והשימוש בו. עם זאת אין העירייה יכולה להבטיח באופן מוחלט את אבטחת מערכות המידע והתקשורת באופן אשר ימנע חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. העירייה, עובדיה ו/או כל גורם אחר הפועל מטעמה, לא יישאו בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הרשום הנובעים מחדירות בלתי מורשות.

3. העירייה לא תמסור פרטים אישיים לצד שלישי אלא אם תהיה מחוייבת לעשות כן על פי דין או על-פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום על הליכים משפטיים (אזרחים או פליליים) נגדה בגין מעשים שביצעו באתר. במקרים אלה, העירייה תהיה רשאית למסור פרטים אישיים לצד הטוען שנפגע כתוצאה מעבירות שבוצעו באתר או בהתאם להוראות בית משפט.

4. עיריית קריית אונו ו/או הועדה המקומית לתכנון ובנייה קריית אונו ו/או כל תאגיד עירוני ו/או כל גורם אחר הקשור בעירייה, רשאים להשתמש בפרטים שתמסרו באתר, ו/או במידע שייאסף אודות דפוסי השימוש באתר לצורך שיפור השירות, ליצירת קשר עם תושבים ו/או משתמשים אחרים במידת הצורך ו/או לצרכים סטטיסטיים.