יום ראשון, 11.04.2021 |

הקלה בארנונה - הנחות

הנחות בארנונה (מעודכן מרץ20):
הנחות בארנונה ניתנות ל"מחזיק" בנכס על פי חוק ובהתאם להחלטות מועצת עיריית קריית אונו.
הגדרת "מחזיק": אדם המחזיק למעשה בנכס ומשתמש בו יכול להיות בעל הנכס עצמו או שוכר. (למעט אדם הגר בבית מלון או בפנסיון).

תנאים כלליים למתן הנחה בארנונה:

 • תושב חדש בתחום העיר קריית אונו המגיש בקשה להנחה, עליו להמציא רשות בה התגורר, אישור על אי קבלת הנחה ו/או עד לאיזה תאריך קיבל את ההנחה.
 • הזכאי ליותר מהנחה אחת, יקבל את ההנחה הגבוהה מבניהן.
 • המחזיק בשני נכסים או יותר, יקבל הנחה בעבור נכס אחד בלבד.
 • המחזיק בנכס בחלק משנת הכספים, יקבל הנחה בשיעור יחסי למספר החודשים שהחזיק בנכס.
 • מחזיק שקיבל הנחה, ולא שילם את יתרת הארנונה עד תום שנת הכספים תבוטל ההנחה.
 • על מגיש הבקשה יהיה להמציא את כל המסמכים הנדרשים לבחינת זכאותו להנחה.
 • מגיש הבקשה חייב להציג תעודת זהות כולל ספח.


להלן פרוט של סוגי ההנחות:


הנחה לפי מבחן הכנסה

עיריית קריית אונו החליטה להעניק לתושבי העיר הזכאים להנחות מהארנונה לשנת 2020 את השיעור המותר בהתאם לתקנות משרד הפנים ותקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), ההנחות מתייחסות לדירת מגורים אחד בלבד.
ההנחה תוענק לפי מספר הנפשות המתגוררות בנכס ורמת הכנסותיהם בחודשים אוקטובר עד דצמבר 2019 או ינואר עד דצמבר 2019 בהתאם לטבלה המפורטת להלן ולאחר שיוצגו אישורים מתאימים, כמפורט:

טבלת הכנסות לשנת 2020

2019

 

 

הנחת נכים
נכים עם גמלת נכות כללית מהביטוח הלאומי (דרגת אי כושר השתכרות בשיעור 75% ומעלה), זכאים להנחה בשיעור 80% מהארנונה. (יש להציג אישור עדכני מהביטוח הלאומי).

הנחת נכים בעלי דרגת נכות רפואית
נכים בעלי נכות רפואית בשיעור של 90% ומעלה זכאים להנחה בשיעור 40% מהארנונה. (יש להציג אישור עדכני מהביטוח הלאומי על דרגת נכות רפואית).

הנחת ילד נכה במשפחה
משפחה עם ילד נכה שמקבל גמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי, זכאית להנחה בשיעור 33% מהארנונה עבור 100 מ"ר הראשונים של הבית. (יש להציג אישור המוסד לביטוח לאומי על קבלת גמלה לילד נכה).

הנחת עיוור
לעיוור, תינתן הנחה בשיעור 90% מהארנונה עם הצגת תעודת עיוור.

הנחת מקבלי גמלת סיעוד
תינתן הנחת סיעוד בשיעור 70% מהארנונה. (יש להציג אישור מהביטוח הלאומי על קבלת גמלת סיעוד).

הנחת אזרח ותיק
תושב שהגיע לגיל פרישה (67 שנה לגבר, 62 שנה לאשה) רשאי להגיש בקשה להנחה מארנונה, בתנאים שלהן:
1. תושב יחיד: שסך הכנסותיו מכל מקור שהוא אינו עולה על 100% מהשכר הממוצע במשק.
2. בני זוג: שסך הכנסותיהם יחד מכל מקור שהוא אינו עולה על 150% מהשכר הממוצע במשק.
במקרה זה תינתן הנחה בשיעור 30% מהארנונה (מוגבל לשטח עד 100 מ"ר).
מצ"ב קישור לטופס

הנחת אזרח ותיק המקבל קצבת זקנה מביטוח לאומי
אזרח ותיק המקבל קצבת זקנה מהביטוח הלאומי זכאי להנחה בשיעור 25% מהארנונה (מוגבל לשטח עד 100 מ"ר) עם הצגת אישור מהביטוח הלאומי.

הנחת אזרח ותיק המקבל השלמת הכנסה מהביטוח הלאומי
אזרח וותיק המקבל השלמת הכנסה מהביטוח הלאומי, זכאי להנחה בשיעור 100% מארנונה (מוגבל לשטח עד 100 מ"ר), עם הצגת אישור מהביטוח הלאומי.

הנחת אזרח ותיק המקבל קצבת נכות כללית
אזרח וותיק המקבל קצבת נכות כללית מהביטוח הלאומי זכאי להנחה בשיעור 100% מארנונה (מוגבל לשטח עד 100 מ"ר) עם הצגת אישור מהביטוח הלאומי.

הנחה עולה חדש
עולה חדש המציג תעודת עולה תקפה, זכאי להנחה בשיעור 90% מהארנונה, (מוגבל לשטח עד 100 מ"ר) למשך 12 חודשים מתוך 24 החודשים הראשונים מיום שנרשם כעולה במרשם האוכלוסין.

הנחה לחיילים בשרות חובה
חיילים בשירות חובה זכאים במהלך שירותם ועד תום ארבעה חודשים מיום שחרורם להנחה בשיעור 100% מהארנונה (מוגבל לשטח של עד 70 מ"ר), עם הצגת אישור על שרות חובה מקצין העיר (435). ההנחה איננה מתחדשת באופן אוטומטי. כל תחילת שנה קלנדרית יש להגיש בקשה מחדש.

הנחה לחיילים במילואים
חיילי מילואים (כהגדרתם בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008) זכאים להנחה של 5% בארנונה לחייל מילואים פעיל הרשום כמחזיק בפועל בנכס בדירת מגורים, החל מיום 1.1.2018.
בכדי לקבל את ההנחה יש למלא טופס מקוון ולצרף את האישורים:

1. תעודת משרת מילואים פעיל תקפה שנתן לו צה"ל, או אישור תקף שנתן צה"ל על כך שהוא משרת מילואים פעיל
2. צילום תעודת זהות

להגשת בקשה באמצעות טופס מקוון הקליקו כאן

הנחה להורה עצמאי

הורה עצמאי, כהגדרתו בחוק משפחות חד הוריות התשנ"ב 1992 – זכאי להנחה בשיעור 20% מארנונה. יש להגיש בקשה להנחה בצרוף צילום ת.ז כולל ספח. ההנחה אינה מתחדשת באופן אוטומטי. כל תחילת שנה קלנדרית יש להגיש בקשה מחדש (קישור לטופס) זה

הנחת חסיד אומות העולם
חסיד אומות העולם, המציג אישור מרשות הזיכרון יד ושם, יהיה זכאי להנחה בשיעור 66% מארנונה, (מוגבל לשטח של עד 70 מ"ר למשפחה עד 5 נפשות, ולשטח של עד 90 מ"ר למשפחה מעל 5 נפשות).

הנחת אסיר ציון
אסיר ציון, המציג אישור מהביטוח הלאומי, יהיה זכאי להנחה בשיעור 66% מארנונה (מוגבל לשטח של עד 70 מ"ר למשפחה עד 5 נפשות ולשטח של עד 90 מ"ר למשפחה מעל 5 נפשות).

הנחת נרדפי הנאצים
נרדפי נאצים המקבלים גמלת נכות חודשית, עם הצגת אישור ממשרד האוצר, זכאים להנחה בשיעור 66% מארנונה (מוגבל לשטח של עד 70 מ"ר למשפחה עד 5 נפשות ולשטח של עד 90 מ"ר למשפחה מעל 5 נפשות).

הנחת ניצולי שואה
ניצולי שואה המקבלים גמלה חודשית, עם הצגת אישור ממשרד האוצר, זכאים להנחה בשיעור 66% מארנונה (מוגבל לשטח של עד 70 מ"ר למשפחה עד 5 נפשות ולשטח של עד 90 מ"ר למשפחה מעל 5 נפשות).

הנחת נכי צה"ל
נכה צה"ל, המציג אישור מאגף השיקום במשרד הבטחון, זכאי להנחה בשיעור 66% מארנונה (מוגבל לשטח של עד 70 מ"ר למשפחה עד 5 נפשות ולשטח של עד 90 מ"ר למשפחה מעל 5 נפשות).

הנחה למשפחות שכולות
משפחה שכולה, המציגה אישור ממשרד הבטחון, זכאית להנחה בשיעור 66% מארנונה (מוגבל לשטח של עד 70 מ"ר למשפחה עד 5 נפשות ולשטח של עד 90 מ"ר למשפחה מעל 5 נפשות).

הנחה על נכס ריק
הנחה לנכס ריק
נכס ריק מכל אדם וחפץ שאין משתמשים, ניתן לקבל בגינו הנחה בשיעור של 100% לתקופה של עד 6 חודשים. הנחה זו מוגבלת לפעם אחת לתקופת בעלות אחת. חשוב לציין, לא ניתן לקבל הנחה בגין נכס ריק לתקופה הפחותה מ-30 ימים. אישורים נדרשים: יש למלא טופס (קישור לטופס) ולצרף חשבונות חשמל ומים לתקופה הרלוונטית.
הדגשים לזכאות לנכס ריק

 1. ההנחה תינתן לבעל הנכס בלבד.
 2. דיווח על נכס ריק יעשה מיום היותו נכס ריק (לא יתקבל דיווח רטרו).
 3. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את נכונות ההצהרה בכל האמצעים העומדים לרשותה, לרבות שליחת פקח.


מחזיק נזקק - בקשה לוועדת הנחות
תושב שאינו זכאי להנחה עפ"י הקריטריונים המפורטים בסעיפים הקודמים, רשאי להגיש בקשה לוועדת הנחות עפ"י קריטריונים של "נזקק". יש להגיש בקשה לאגף הגביה בצירוף מסמכים. יש להבהיר כי המועד האחרון להגשת בקשה לוועדת ההנחות הוא עד 30/9 באותה שנה.

פטור ארנונה לנכס המשמש - מוסד מתנדב לשירות הציבור

ניתן להגיש בקשה לקבלת פטור מתשלומי ארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור עד 01 באפריל לשנה בגינה מבוקש הפטור. בגין שנת 2019 ניתן להגיש את הבקשה עד ליום 15 באפריל 2019.

בקשות אשר יוגשו לאחר המועד, לא יידונו.

אופן הגשת הבקשה

יש למלא טופס בקשה לקבלת פטור מארנונה למוסד מתנדב לשנים 2019-2021.
טופס הבקשה יוגש כאשר כל פרטיו מלאים והוא חתום על ידי מורשי החתימה של הגוף. יש לצרף לבקשה את כל המסמכים הנדרשים.
ניתן להגיש את הטופס לעיריית קריית אונו לכתובת: רחוב יצחק רבין 41, קומה 1 (אגף הגבייה). קריית אונו.
פרטים על פטור זה ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד הפנים.
מידע זה מובא לנוחיותך בלבד. הנוסח המחייב הוא זה המופיע בהוראות הדין הרלוונטיות כפי שתהיינה בתוקף מעת.

להגשת בקשה לפטור מארנונה למוסד מתנדב לשנת 2019 לחץ כאן.

הגשת בקשה להנחה לפי מבחן הכנסה בטופס מקוון

הגשת בקשה להנחה לפי תקנה בטופס מקוון


כללי:

 • לפרטים והסברים נוספים ניתן ליצור קשר גם בטלפון 03-5311200 בשעות קבלת מענה טלפוני כמפורט באתר.
 • מקום בו נכתב בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
 • מידע זה הינו אינפורמטיבי בלבד ומובא כשירות לציבור ואינו מהווה תחליף לנוסח המחייב המופיע בהוראות הדין הרלוונטיות כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.
 • ט.ל.ח.