יום שישי, 7.05.2021 |

חברה לפיתוח

החברה לפיתוח קריית אונו
החברה לקריית אונו הנה תאגיד עירוני ומשמשת כמנוף כלכלי לפיתוח וקידום הרשות המקצועית הידועה יזמות ופיתוח כלכלי תוך שימוש מושכל במשאבים העומדים לרשותה.
החברה לפיתוח קריית אונו מהווה אמצעי לפיתוח האורבאני של העיר וקשר ליזמים לפיתוח והקמת פרויקטים כלכליים בעיר.
החברה לפיתוח איננה מתוקצבת עי העירייה ו / או כל הגוף אחר ופועל על בסיס מדדי הצלחה כלכליים ויעדים ברורים לבי סטרייט עבודה.

 

רשימת חברי דירקטקטוריורי החברה לפיתוח:

ירון יעקבי

גיל מיכלס

טירנה ססי

אלונה בומגרטן

גילי קרנות עזריה

כוכבה קניסטר


תקציב החברה לפיתוח לשנת 2018


דו"ח כספי לשנת 2018

דו"ח כספי לשנת 2017


פרוטוקול מישיבת דירקטוריון מיום 28.5.19מכרזים

במשך 2018-2019 המכרזים של החברה לפיתוח פורסמו דרך העירייה.

פרטי יצירת קשר

מר ירון יעקבי - יו"ר הדירקטוריון

מר רועי כהן - מנכ"ל החברה

יצירת קשר

רחוב: תנועת המרי 3, קריית אונו

טלפון: 03-5347030

דוא"ל: office@calcalit-ono.co.il