פטור ארנונה לנכס המשמש - מוסד מתנדב לשירות הציבור

ניתן להגיש בקשה לקבלת פטור מתשלומי ארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור עד 01 באפריל לשנה בגינה מבוקש הפטור. בגין שנת 2020 ניתן להגיש את הבקשה עד ליום 15 באפריל 2020.

בקשות אשר יוגשו לאחר המועד, לא יידונו.

אופן הגשת הבקשה

יש למלא טופס בקשה לקבלת פטור מארנונה למוסד מתנדב לשנים 2019-2021.
לטופס לחצו כאן
טופס הבקשה יוגש כאשר כל פרטיו מלאים והוא חתום על ידי מורשי החתימה של הגוף. יש לצרף לבקשה את כל המסמכים הנדרשים.
ניתן להגיש את הטופס לעיריית קריית אונו לכתובת: רחוב יצחק רבין 41, קומה 1 (אגף הגבייה). קריית אונו.
פרטים על פטור זה ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד הפנים.
מידע זה מובא לנוחיותך בלבד. הנוסח המחייב הוא זה המופיע בהוראות הדין הרלוונטיות כפי שתהיינה בתוקף מעת.

להגשת בקשה לפטור מארנונה למוסד מתנדב לשנת 2019 לחצו כאן.

כללי:

  • לפרטים והסברים נוספים ניתן ליצור קשר גם בטלפון 03-5311200 בשעות קבלת מענה טלפוני כמפורט באתר.
  • מקום בו נכתב בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
  • מידע זה הינו אינפורמטיבי בלבד ומובא כשירות לציבור ואינו מהווה תחליף לנוסח המחייב המופיע בהוראות הדין הרלוונטיות כפי שיהיו בתוקף מעת לעת.
  • ט.ל.ח.