צו הארנונה

ארנונה הוא מס המוטל על תושבי יישוב מסוים, למימון פעולתה של הרשות המקומית.

גובה הארנונה נקבע בעיקר לפי שטח הנכס שעליו היא מוטלת, וכן לפי סוג הנכס (דירה, חנות וכו') ומיקומו.
מקור השם ארנונה הוא מארמית, ומשמעו - מס חקלאי.
הארנונה הונהגה בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי בשנת 1934, מתוקפה של "פקודת העיריות".

===============

ארנונה 2020

דברי הסבר לחברי מועצה - צו ארנונה לשנת 2020

היטל המיסים לשנת 2020

===============

ארנונה 2019

הודעה בדבר פרסום טיוטת צו ארנונה לשנת 2019
צו מיסים לשנת 2019 לאישור מליאת המועצה ביום 14.1.2019
בתוקף סמכותה עפ"י תקנות ההסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית לרשויות מקומיות) תשס"ח 2008, תחליט מועצת עיריית קריית אונו בישיבתה ביום 14.1.2019 להטיל בתחום שיפוטי העירייה ארנונה כללית לשנת 2019 בכפוף לתקנות הנ"ל. התעריפים נקבעו על פי תעריפי 2018 בתוספת עדכון אוטומטי של 0.32% כפי שנקבע ע"י משרד הפנים. טיוטה זאת מובאת בהתאם לסעיף 276ד לפקודת העיריות. כמו כן מובא לאישור מועצת העיר הקלות בצו הארנונה בחלק מתעריפי הארנונה שאינם למגורים בכפוף להחלטת מועצת העיר ומשרד הפנים.

--------------

תיקון צו ארנונה לשנים 2014-2015-2016
עקב טעות חשבונית שנפלה בעדכון תעריפי הארנונה של אזורי מגורים ב' וג' בשנת 2014 ונגררה לשנים 2015 ו- 2016, מועצת העיר אישרה בישיבתה מיום 29/6/2016 את הצוים לשנים 2014, 2015 ו- 2016 בתעריפים המתוקנים המצורפים בקישורים כאן למטה.

צו הארנונה לשנת 2017 - מתוקן

צו הארנונה לשנת 2016 - מתוקן

צו הארנונה לשנת 2015 - מתוקן

צו הארנונה לשנת 2014 - מתוקן