צו הארנונה

ארנונה הוא מס המוטל על תושבי יישוב מסוים, למימון פעולתה של הרשות המקומית.

גובה הארנונה נקבע בעיקר לפי שטח הנכס שעליו היא מוטלת, וכן לפי סוג הנכס (דירה, חנות וכו') ומיקומו.
מקור השם ארנונה הוא מארמית, ומשמעו - מס חקלאי.
הארנונה הונהגה בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי בשנת 1934, מתוקפה של "פקודת העיריות".

צו מיסים לשנת 2018 לאישור מליאת המועצה ליום 21.6.2017

בתוקף סמכותה עפ"י תקנות ההסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית לרשויות מקומיות) תשס"ח 2008, החליטה מועצת עיריית קריית אונו בישיבתה ביום 21.6.2017 להטיל בתחום שיפוטי העירייה ארנונה כללית לשנת 2018 בכפוף לתקנות הנ"ל. התעריפים נקבעו על פי תעריפי 2017 בתוספת עדכון אוטומטי של 2.18% כפי שנקבע ע"י משרד הפנים. כמו כן אושרו במועצת העיר הקלות בצו הארנונה בחלק מתעריפי הארנונה שאינם למגורים, לאישור משרד הפנים ומשרד האוצר.

תיקון צו ארנונה לשנים 2014-2015-2016
עקב טעות חשבונית שנפלה בעדכון תעריפי הארנונה של אזורי מגורים ב' וג' בשנת 2014 ונגררה לשנים 2015 ו- 2016, מועצת העיר אישרה בישיבתה מיום 29/6/2016 את הצוים לשנים 2014, 2015 ו- 2016 בתעריפים המתוקנים המצורפים בקישורים כאן למטה.

צו הארנונה לשנת 2017 - מתוקן

צו הארנונה לשנת 2016 - מתוקן

צו הארנונה לשנת 2015 - מתוקן

צו הארנונה לשנת 2014 - מתוקן