נוהל הגשת בקשה לקבלת רישיון לעסק:

הבקשה לרישיון תוגש על ידי בעל העסק על פי נוהל הגשת בקשה. בעת הגשת הבקשה לרישיון העסק, יש להגיש תכניות לעסק בשלושה העתקים, תעודת זהות של בעל העסק, תשלום אגרת רישוי.

להגשת תוכנית עסק יש לפעול על פי דף הנחיות הנמצא במשרדי המחלקה. אם קיימת תכנית קודמת תקנית בתיק העסק, יידרש בעל העסק להגיש את תוכנית סידור הפנים בלבד. בדיקת התיק וקבלת החלטה על כך תינתן בעת קבלת האינפורמציה במשרדנו.

על בעל העסק למלא אחר דרישות הגורמים. לאחר מילוי דרישות הגורמים וקבלת אישורם, מוחזר הטופס למחלקת רישוי עסקים. מילוי דרישות הגורמים בזמן יזרז את אורך הטיפול בהליך רישוי העסק.

בתום מילוי דרישות אלו מקבל בעל העסק רישיון זמני לעסק טרם פתיחתו.