פרטי המבקש 

 

 

 

 
להלן הקריטריונים להצבת פרגוד (סגירת חורף לבית עסק)
 1. היתר להצבת פרגוד יינתן לתקופה שבין 1 לחודש אוקטובר ועד ל-30 בחודש אפריל.
 2. לא תותר סגירת פרגוד כאשר רוחב המדרכה הינו פחות מ1.5 מטר.
 3. רוחב הפרגוד לא יעלה על 6 מטר ואורך הפרגוד יהיה באורך חזית בית העסק לכל היותר
 4. גג הפרגוד יורכב מחומרים זהים לחומרים מהם מורכב הפרגוד עצמו.
 5. גובה הפרגוד יהיה 2.5 מטר מעל הקרקע.
 6. הפרגוד יותקן מחומרים קלים וניתנים לפירוק. במקום בו קיימים מספר בתי עסק, עיצוב הפרגוד יהיה אחיד לכלל הפרגודים. העיצוב יקבע ע"פ ההיתר הראשון שינתן
 7. יש להעביר לאגף הנדסה תכנית פרגוד הכוללת מידות לרבות סימון המדרכה המראה כי נותר לפחות מעבר של 1.5 מטר להולכי רגל, חזית וחתך של הפרגוד וחומרים.
 8. אין לבצע כל שינוי במדרכה
 9. במבנה מסוכן או בעסק הפעול ללא רישיון, לא תאושר התקנת פרגוד
 10. תאריך פירוק הפרגוד יהיה עד ל-30 בחודש אפריל.
 11. תשלום האגרה הוא ע"פ מחירי אגרות כפי שמפרסמת העירייה מעת לעת
צירוף מסמכים נדרשים

הצהרת המבקש
הנני מבקש להתקין פרגוד בשטח הצמוד לבית העסק אותו אני מנהל, בתחום בו אושרה הצבת שולחנות וכסאות לתקופה שבין*

 

הצהרה והתחייבות
הנני מתחייב להעמדת הפרגוד ע"פ התוכניות המאושרות ורק לאחר קבלת היתר כחוק.
הנני מצהיר כי לקחתי על אחריותי את הסכמת כל בעלי הזכויות בשטח הנ"ל להסדר המבוקש ואין לעיריית קריית-אונו אחריות בקשר לכך.
הנני מתחייב לשפות את העירייה בגין כל תביעה אם תתבע בקשר להצבת הפרגוד, כן אני מסכים שלציבור הולכי הרגל תהיה זכות מעבר חופשית בשטח זה.
הנני מצהיר כי קראתי את ההנחיות והתנאים להצבת פרגודים הנדרשים ע"י עיריית קריית-אונו והמהווים חלק בלתי נפרד מתנאי היתר זה, הנני מתחייב לפעול על פיהם.
הנני מתחייב לפרק את הפרגוד עם תום תקופת ההיתר או מיידית ע"פ דרישה שאקבל ממי שהוסמך לכך ע"י ראש העירייה ובאם לא אעשה כן, הריסת הפרגוד ע"י העירייה תהה על חשבוני ומבלי שיהיה צורך בהתראה נוספת או בצו שיפוטי כלשהו כדי להיכנס לשטח בו מוצב הפרגוד ולהרסו. הנני מתחייב שלאל העלות טענות ותביעות נזיקין או אחרות כנגד העירייה בגין הריסת הפרגוד או כל נזק שיגרם מכך.
ידוע לי כי אי מילוי תנאי התחייבות זו ו/או תנא ההיתר שיינתן, עשוי לשמש עליה לראש העירייה למנוע ממני את הזכות להצבת פרגוד בעונה באה.

Browser not supported
 

Browser not supported