1
פרטי העסק
2
פרטי הדוכן
פרטי הרשות ותאריך הגשה

 פרטי בעל הדוכן

 

 

מצב רשיון עסק/רישיון יצרן (חובה) שדה חובה
 

פרטי הדוכן

יש לפרט את המצרכים הנמכרים לרבות אופן אריזתם ופעולות הכנה המבוצעות במקום

אמצעים לשמירת המזון (חובה) שדה חובה

אמצעים להכנה סופית של מזון במקום (חובה) שדה חובה

יש לפרט אמצעי שמירה על טמפ' (קור/חום) בזמן ההובלה, משך זמן ההובלה, אופן אריזת המזון, הטמפ' בה יצא מהמזון מהעסק והטמפ' בה הגיע המזון לאירוע

 

הצהרה והתחייבות

הריני מצהיר בזאת כי כל הפרטים לעיל הינם נכונים ומדויקים.

הנני מתחייב שלא לחרוג מתנאי משרד הבריאות שנמסרו לי, ידוע לי כי אי עמידה בתנאים תביא לסגירה מיידית של הדוכן והעמדת המזון שיוחזק בניגוד לתנאים.
 

Browser not supported