פרטי המבקש, כפי מושפיע בבקשה לרישיון עסק

 

פרטי העסק:

להלן תנאי האישור

א. אישור זה ניתן לשנת 

 


ב. האישור ניתן להצבת הכיסאות והשולחנות בחזית העסק בלבד.
ג. בכל מקרה רוחב  המדרכה הנותרת למעבר הולכי רגל לא יפחת מ1.5 מטר.
ד.בכל מקרה חל איסור לעשות שימוש בשולחנות ובכיסאות לאחר שעת סגירת העסק
כמפורט בחוק העזר (ק.אונו) פתיחת בתי עסק וסגירתם.
באחריות בעל העסק להכניס  את הכיסאות/ לקשור אותם/ לערום אותם וכו' לאחר סגירה.
ה. ידוע לי כי אישור זה מותנה בחתימתי על כתב התחייבות המצורף בזה. 
ו. כמו כן ידוע לי כי אישור זה מותנה בתשלום אגרה שנתית: בהתאם להוראות התוספת בחוק שימור רחובות.
 

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אי עמידה בתנאי האישור, יגרור ביטול הרשאה.

             

Browser not supported