הנחות בארנונה

הנחות בארנונה ניתנות לתושבי העיר עד לשיעור אותו מאפשר החוק ובהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחות בארנונה) התשנ"ג 1993, שאומצו ואושרו בהחלטות מועצת עיריית קריית אונו.

1.     הנחה מארנונה ניתנת ממועד מסירת ההודעה לעירייה.

2.     מבקש הבקשה יהיה רשום כ"מחזיק" בנכס בספרי העירייה (הדירה תהיה רשומה בעירייה על שם הזכאים להנחה).

3.     מבקש הבקשה יהיה רשום במרשם האוכלוסין בתחום העיר קריית אונו. אחרת, יש להמציא, מהרשות בה מעודכנת הכתובת אסמכתא המאשרת "אי קבלת הנחה בעיר אחרת".

4.     הזכאים ליותר מהנחה אחת ייהנו מהנחה אחת בלבד – הגבוהה מבניהן.

5.     לא תינתן כל הנחה למחזיק נוסף בנכס, אלא אם הוא שותף. ההנחה תינתן לפי החלק היחסי של השותף בנכס.

6.     זכאים להנחה המחזיקים בשני נכסים או יותר – יקבלו הנחה בעבור נכס אחד בלבד, למעט הנחה אישית על נכס שאינו למגורים (עסקים).

7.     זכאים להנחה שהחזיקו בנכס חלק משנת הכספים יקבלו הנחה בשיעור יחסי לפי מספר החודשים שהחזיקו בנכס.

8.     זכאים להנחה שלא פרעו במלואה את יתרת הארנונה, שהוטלה על הנכס בשנת הכספים, עד 31 בדצמבר של אותה שנה – תבוטל ההנחה שנקבעה להם מאותו יום, וסכומה יתווסף על יתרת הארנונה.

מתן ההנחה מותנה בהמצאת מסמכים נוספים הנדרשים לפי הצורך כמפורט בכל סוג הנחה.
לבדיקת זכאותך ולפרטים נוספים ניתן לפנות אל רכזת הועדה להקלות במיסים באגף הגבייה.

מידע זה מובא לנוחיותך.
הנוסח המחייב הוא זה המופיע בהוראות הדין הרלוונטיות.

לחוברת הנחות ותשלומי ארנונה 2024 לחצו כאן

להלן פרוט של סוגי ההנחות:

יצירת קשר


דרור שי
מנהל אגף הגבייה והממונה על הכנסות העירייה
גב' אילה כהן
מזכירת הועדה
03-5311183
קבלת קהל: בתאום מראש
מוקד תשלומים ובירורים
שעות פעילות: ימים א'-ה' 8:00-18:00 יום ו' 8:00-12:00
מוקד תשלומים - 24 שעות ביממה
מענה אנושי: שלוחה 1 מענה ממוחשב: שלוחה 2