1636022524.7709.pdf

לצורך פתיחת בקשה להיתר בניה  במערכת לניהול ועדה וקבלת דרישת תשלום
זאת לאחר פתיחת תיק מידע נא השיבו בחוזר וציינו:

 
פרטי בקשה

 

 
 
 
 
 
פרטי המבקשים

 

 
 בברכה,
ג'ולי בראל
רכזת אגף רישוי ועדה מקומית לתכנון ולבניה קרית אונו
03-5311166
 
 
 
 
מצ"ב קישור לתשלום השובר