הנחיות להפעלת מעון ילדים במגורים 
(2771)הנחיות להפעלת מעון ילדים במגורים (002).pdf

מה צריך לצרף לבקשה

·         רישיון או רישיון זמני להפעלת מעון יום לפעוטות, אם אין למבקשי ההיתר רישיון או רישיון זמני יש לצרף התחייבות להגיש בקשה לרישיון בתוך 60 יום מהגשת הבקשה להיתר.

·         מגישי בקשה שאינם בעלי המקרקעין יצרפו טופס הסכמת בעלי המקרקעין להפעלת מעון יום.
לדירה שנמצאת במקרקעי ישראל אין צורך לצרף את הסכמת רשות מקרקעי ישראל.

·         בעלי המקרקעין יצרפו בנוסף נסח טאבו וצילום תעודת זהות.

·         בעלי, מנהלי ומפעילי המעון יצרפו בנוסף הוכחה על מעמדם.

·         תאגידים או עוסקים יצרפו בנוסף:

o        תעודת התאגדות. 

o        אישור עורך דין או רואה חשבון על מורשה חתימה מטעם התאגיד. 

o        תדפיס מרשם החברות. 

o        הוכחת מעמד בעלי שליטה או מנהלי תאגיד.

o        תעודת עוסק מורשה או עוסק פטור.

איך מגישים את הבקשה

יש למלא טופס בקשת היתר להפעלת מעון יום, לצרף את המסמכים הנדרשים ולשלוח לדואר האלקטרוני של הוועדות המקומיות במינהל התכנון והבנייה. 

 

נוסח פרסום הפעלת מעון יום להורדה - התנגדות לבקשה לקבלת היתר להפעלת מעון יום יכול שתוגש ע"י בעל הדירה או המחזיק דירה במבנה המגורים בו יפעל מעון היום או המבנים הגובלים עמו יגיש ההתנגדות למייל  [email protected] ולציין את כתובתו המדויקת והטלפון.

הנחיות להפעלת מעון ילדים במגורים לחצו כאן