פרטי הפונה

 

 

 

 
 
כי אין במתן השירות להוות הסתמכות, אלא סיוע לתושב ובעלי עניין, בלבדו בדיקה מחייבת תיעשה על ידי התושב ובעל עניין בעצמו ובאחריותו