הועדה לתכנון ובניה "קרית אונו" הינה ועדה מקומית עצמאית להסדרת התכנון והבנייה , אשר אחראית על הנפקת היתרי בנייה בהתאם לתקנות התכנון והבנייה בשטחים בהם קיימת תוכנית בניין עיר מאושרת , ובסמכותה אף לאשר שינויים בתוכניות מתאר מקומיות בהתאם בנוסף למתן היתרים ואישור שינויים על פי סמכויותיה , הוועדה המקומית מגישה להפקדה לוועדה המחוזית לתכנון ובניה תכניות בתחומה אשר אין בסמכותה לאשרן אך היא מעוניינת בקידומן.

הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מכנסת אחת לחודש ,כדי לדון בבקשות להיתר בנייה/ התנגדויות המופנות / נושאים על סדר היום. לאחר ישיבה זו על הועדה לפרסם את פרוטוקול הישיבה לטובת כלל הציבור את ההמלצות וההחלטות המקצועיות בוועדה מוביל מהנדס הועדה , וזאת לאחר שרשרת בדיקות שהתקיימו לגבי הנושא הנידון בתחום התכנון והבניה הועדה לתכנון ובניה קרית אונו מבצעת תהליכי עבודה המבוססים על התמקדות במבקש השרות וקיום מענה לדרישותיו וזאת מתוך מטרה אסטרטגית לאיכות ומצוינות בביצוע , תוך מתן מענה , במגוון התחומים עליהם אמונה הועדה.

פניה מקוונת לאגף תכנון והנדסה ועדה לתכנון ובניה