ממונה על חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998, נכנס לתוקפו בחודש מאי, 1999. תכליתו היא להנהיג בישראל את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות. החוק מכיר בזכותם של תושבי ישראל לקבל מרשויות ציבוריות מידע בעל אופי ציבורי. הכרה זו בזכות לדעת מציבה את מדינת ישראל בשורה אחת עם דמוקרטיות מתקדמות, כארצות הברית ושבדיה.

לצפייה בחוק חופש המידע

לצפייה ברשימת מאגרי מידע

הגשת בקשת חופש המידע

איזה מידע

כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.
רשות ציבורית: משרדי הממשלה, לשכת נשיא המדינה, הכנסת, מבקר המדינה, בתי המשפט, רשויות מקומיות, תאגידים ע"פ חוק או שהוקמו ע"י רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות. תחולת החוק על רשויות מקומיות - החל מ 1/9/1999.

איזה מידע לא

מידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ, בטחון הציבור, או בטחונו או שלומו של כל אדם, וכן מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין) ומידע אשר אין לגלותו על פי כל דין. וכן מידע אחר אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד של הרשות הציבורית, את יכולתה לפעול ולתכנן, לנהל מו"מ או הקשור לדיונים פנימיים, ועוד... סעיפים המפורטים בחוק.

מי רשאי לבקש מידע

תושב: ע"פ מרשם אוכלוסין, וכן תאגיד שהתאגד לפי הדין בישראל. וכן, מי שאינו אזרח או תושב - לגבי מידע בדבר זכויותיו בישראל (כגון עובד זר).

העמדת מידע לרשות הציבור

רשות ציבורית חייבת להעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המנהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור. רשות מקומית חייבת גם להעמיד לעיון את חוקי העזר שלה.

נהלים

בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה. אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו. המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו.·
הפונה זכאי לעתור כנגד החלטה של הרשות לדחות את בקשתו למידע, בפני בית המשפט המחוזי.

תשלום

שר המשפטים התקין תקנות הקובעות את גובה האגרה שתוטל על מבקש המידע, תוך התחשבות בסוגים השונים של המידע ושל הפונים לקבלתו:
אגרת בקשת מידע - 20 ₪.
אגרת טיפול במידע - 30 ₪ החל מהשעה הרביעית.
אגרת הפקת מידע -
(א) לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב - 0.2 ₪.
(ב) לתקליטור מחשב - 2.5 ₪.

בנסיבות מסוימות יינתן פטור מאגרה, לדוגמא - מידע שאדם מבקש אודות עצמו פטור מאגרת בקשה.לא תיקבע אגרה בעד מידע אשר יש להעמידו לרשות הציבור, אולם ניתן לגבות תשלום עבור העתקת המידע.
ישום חוק חופש המידע בעיריית קריית אונו:
בקשות לקבלת מידע יש להפנות בכתב לממונה על חוק חופש המידע - הגב' ג'קלין לוזון.

ניתן לשלם את האגרה באחת הדרכים הבאות:

  • ע"י המחאה לפקודת עיריית קריית אונו.
  • ע"י תשלום בקופת מח' הגבייה בעירייה
  • באמצעות כרטיס אשראי בטלפון 03-5311152 (יש לציין שהתשלום הוא עבור סעיף 108-אינפורמציה)

יש להעביר את הקבלה על התשלום לידי הממונה על חוק חופש המידע.

התחייבות

הנני מתחייב/ת לשאת באגרת איתור וטיפול החל מהשעה השלישית ובאגרת הפקה עד לסכום שלא יעלה על 149 ₪.
במידה שהממונה יודיע לי כי עלות הטיפול בבקשתי גבוהה יותר , תידרש הסכמה נפרדת ממני להמשך הטיפול.
משלוח טופס הפניה הינו הסכמה להתחייבות.
הטיפול בבקשה יחל עם קבלת אישור התשלום.

דין וחשבון שנתי

על פי החוק, מפרסמת העירייה דו"ח שנתי הכולל מידע אודות פעילותה וכן דיווח על הפעלת חוק חופש המידע בעירייה. ניתן לעיין בדוחות הרשות בתחתית דף זה.

המחירים המופיעים בעמוד זה מתעדכנים מעת לעת, המחיר הקובע הינו המחיר המעודכן ביותר בהתאם לפרסום משרד הפנים.

יצירת קשר

ז'קלין לוזון
אחראית פניות הציבור
קבלת קהל: בתאום מראש